Triedne vedomie

Triedne vedomie je podľa marxizmu prvkom, pomocou ktorého si jednotlivci uvedomujú príslušnosť k určitej spoločenskej triede a môžu podľa toho spoločensky konať na obranu svojich záujmov.

Triedne vedomie

Triedne vedomie je postulátom marxistického štúdia ekonomiky a spoločnosti, ktorý dáva jednotlivcovi, ktorý dáva proletárskemu jednotlivcovi nástroj na organizáciu v proletárskej robotníckej triede a na boj proti vykorisťovaniu, ktorým trpí kapitalistická buržoázna trieda.

Podľa tohto komunistického a marxistického predpokladu triedne vedomie bráni odcudzeniu jednotlivca. Pretože je schopný pochopiť svoju situáciu ako utláčaného pracovníka a môže podľa toho konať a odhaliť sa.

Týmto spôsobom, vďaka tomuto triednemu vedomiu, má každý človek možnosť uznať sa ako súčasť určitej sociálno-ekonomickej hierarchie. Podľa marxizmu sa to deje dvoma spôsobmi:

  • Ste členom buržoáznej a kapitalistickej triedy, ktorá vlastní štátne výrobné prostriedky
  • Buď ste súčasťou robotníckej triedy alebo proletariátu.

Možnosti, ktoré otvára triedne vedomie

Pochopenie, že medzi buržoáziou a proletariátom existuje antagonistický a opačný vzťah, je primárnou myšlienkou, ktorá má podnietiť triedne vedomie. Naopak, a ako už bolo naznačené, došlo by k odcudzeniu spoločnosti, ak by nebolo možné zaviesť túto diferenciáciu medzi buržoáznymi a proletárskymi triedami na každodennej báze.

Týmto spôsobom má robotnícka trieda, podľa tvrdení Karla Marxa, povinnosť uznať samú seba ako takú a smerovať k triednemu boju a v konečnom dôsledku k diktatúre proletariátu.

V tomto zmysle možno definovať, že triedne vedomie je základom následnej robotníckej revolúcie zo strany proletariátu. Je to tak preto, lebo prvým krokom k tomu je vyhnúť sa odcudzeniu a získať sebauznanie alebo sebapresadzovanie ako triedy utláčanej kapitalistickým systémom.