Trhový poriadok

Trhový pokyn je typ pokynu, ktorý investor spustí, aby zaútočil na trh na strane nákupu (dlhá pozícia) alebo na strane predaja (krátka pozícia), aby zaručil jeho vykonanie všetkými cennými papiermi alebo zmluvami, ktoré chcete kúpiť alebo predať.

Trhový poriadok

Tento pokyn teda zaručuje vykonanie cenných papierov, ale nie presnú realizačnú cenu, pretože ponuka a dopyt cien sa odráža v elektronických anotáciách, ktoré sa pohybujú v mikrosekundách, a preto sa cena môže líšiť od okamihu, keď investor spustí pokyn až do vykonania. Vo všeobecnosti sa tento pokyn považuje za agresívnejší ako ostatné typy pokynov ( stop loss a limit ).

Je dôležité si uvedomiť, že objednávky sa zadávajú elektronicky do jednej knihy objednávok podľa hodnoty na základe časových kritérií v úvode objednávok, pričom sa uprednostňujú objednávky zadané skôr a zoradené podľa ceny. Na druhej strane, v týchto anotáciách nie je možné vidieť vlastníctvo každého príkazu a robia sa prostredníctvom členov trhu, ktorí majú licenciu na jeho činnosť, spravidla prostredníctvom maklérov alebo agentúr cenných papierov alebo bánk, zadaním príkazov telefonicky alebo prostredníctvom investičná platforma poskytovaná týmto členom trhu.

Príklady trhových objednávok

Pozrime sa na nasledujúce príklady realizácie trhu:

  1. Predpokladáme investora, ktorý chce kúpiť 1 000 akcií spoločnosti X, ktorej rovnovážna cena, ktorá sa rovná dopytu na trhu k ponuke, je 5 eur. Pozrime sa na nasledujúcu tabuľku:
Príklad 1

V tomto príklade sme spustili nákupnú trhovú objednávku a pri predaji bola objednávka skrížená v dvoch rôznych tranžiach, jedna z 500 titulov za 5 eur a druhá z 500 titulov za 5 eur .

Diana

Tip: Predstavme si, že náš maklér nám naúčtuje províziu za operáciu 5 eur. V tomto príklade nám namiesto účtovania 5 eur, ako bol náš pôvodný výpočet, keďže sme spustili iba jednu objednávku, prechádza v dvoch sekciách, vygeneruje dve objednávky, a preto by nám účtoval 10 eur. Aj keď je pravda, že sme si mohli nárokovať prebytočnú províziu od nášho makléra, pretože nakoniec bola prekročená za rovnakú cenu. V dobrej viere ako dobrej vôli by ste mohli vrátiť 5 eur za exekúciu ako keby išlo len o transakciu.

Ak sa budú krížiť za rôzne ceny, napríklad 500 titulov za 5 eur a ďalších 500 titulov za 4 eurá, maklér by nemal povinnosť vracať žiadnu províziu, keďže ceny určuje sám trh.

Na druhej strane, k výdavkom na túto operáciu, ktorými môže byť fixná provízia alebo variabilná provízia na základe obchodnej hotovosti (definovaná ako násobenie počtu cenných papierov trhovou cenou pri každom prechode), by sme museli pripočítať náklady na poplatky burzy, maklérstva, provízie za úschovu cenných papierov, prevody portfólia, futures v prípade, že by sme mohli mať záujem a rozloženie (predpokladajme, že kúpna cena je 5,00 eur, ale predajná cena je 5,02 eur, existuje rozdiel 0,02 eur, ktorý predstavuje pre investora náklad a ovplyvňuje jeho výkaz ziskov a strát).

2. Predstavme si rovnaký predchádzajúci prípad, ale v likvidnejšom cennom papieri a pozorujeme, že cena je v tom momente 5,01, ale keď zadáme pokyn, nájdeme na trhu lepšiu cenu (môže to byť aj naopak).

Príklad 2

V tomto prípade bolo vykonanie správne a cena, za ktorú sme nakúpili (5 eur), bola lepšia ako cena, za ktorú sme chceli kúpiť, je to 5,01 eur a bola prekročená iba za jedinú cenu s uplatnením iba provízia.

3. V tomto prípade je príklad rovnaký, ale za predpokladu, že hodnota nie je príliš likvidná.

Príklad 3

V tomto prípade sme chceli kúpiť 1 000 akcií v tejto hodnote a v nákupnom paneli bola rovnovážna cena 5 eur, ale pri predaji sa objednávka zhoduje s rôznymi cenami, preto sa generuje toľko operácií, koľko je krížikov, konkrétne , 4 provízie za každý z krížov.

V dôsledku toho sú náklady na operáciu oveľa vyššie. Existuje mnoho prípadov, v ktorých ak operujeme s málo obchodovanými cennými papiermi, môžeme nájsť oveľa viac exekúcií, ako sme očakávali, čo generuje oveľa vyššie náklady.

Smerovacie príkazy

Smerovanie pokynov a ich kontrola je pre investorov životne dôležitá, makléri to musia neustále sledovať, pretože sa môže stať, že pokyn bol na trhu vykonaný, ale klient pokyn nenamaľoval a jeho vykonanie nevidí. V tomto prípade môže byť klient nervózny a môže si myslieť, že to isté nebolo vykonané pri pokuse o spustenie ďalších príkazov, a teda duplikovanie pôvodného príkazu. Úlohou a zodpovednosťou členského tímu trhu je BackOffice dokonale kvalifikovaný na riešenie týchto problémov prostredníctvom svojho denníka chýb a dokáže okamžite identifikovať, či je príkaz vykonaný alebo nie, a teda môže byť zapísaný klientovi.