Spustite produkt

Uvedenie produktu na trh je proces, ktorého cieľom je uviesť na trh nový produkt.

Spustite produkt

Po prvé, uvedenie produktu na trh je zložitý proces, ktorý si vyžaduje veľké úsilie a veľa štúdia a výskumu. Pretože je to spôsob, ako predstaviť nový produkt na trhu, ktorý sa má uviesť na trh, preto je dôležité správne uvedenie na trh, aby sa zabezpečil trh.

Je potrebné poznamenať, že uvedenie produktov na trh sa stáva komplikovanejším, pretože spoločnosti čoraz viac čelia viacerým a lepším konkurentom. Tak isto sa menia potreby, záujmy a preferencie spotrebiteľov. Aby bolo spustenie produktu úspešné, musíme ho nasmerovať na správnu cieľovú skupinu a vykonať vhodné plánovanie, aby sme predišli plytvaniu časom, peniazmi a prijatím.

K rastu spoločnosti samozrejme prispieva aj dobré uvedenie produktu na trh. Je to preto, že spoločnosť môže zvýšiť svoje tržby a príjmy rozšírením svojich trhov na potenciálnych zákazníkov, ktorých sa ešte nedotkla. Pre lepšie výsledky je najdôležitejšie vstúpiť na trh v ideálnom čase a vybrať si správneho zákazníka alebo segmenty.

Čo treba brať do úvahy pri uvedení produktu na trh

Je dôležité spomenúť, že väčšina procesov uvádzania nových produktov na trh zlyhá. To môže byť mimoriadne nákladné pre majiteľov firiem aj zamestnancov. Preto musí byť uvedenie produktu na trh založené na dôkladnom prieskume trhu. To by malo spočiatku zahŕňať veľkosť, rast a ziskovosť trhu.

Okrem toho musia byť identifikované segmenty trhu a musia byť známe špecifické potreby zákazníkov v každom segmente, ako aj musia byť rozpoznané konkurenčné produkty, ktoré existujú v každom segmente. Toto pred uvedením produktu na trh.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa počas procesu vývoja a spúšťania musia zhromaždiť podrobné informácie kvalitatívne aj kvantitatívne. Proces uvedenia produktu na trh sa môže líšiť od jedného odvetvia k druhému alebo od jedného produktu k druhému.

Charakteristika procesu uvedenia produktu na trh

Hoci sa spúšťacie procesy môžu v jednotlivých spoločnostiach líšiť, väčšina z nich má niekoľko spoločných charakteristík:

1. Proces musí mať podporu výkonnej úrovne

Uvedenie produktu na trh musí mať podporu výkonnej úrovne spoločnosti, pretože len tak možno získať zdroje ako čas a peniaze potrebné na jeho uskutočnenie.

Pre úspešné spustenie je nevyhnutná predovšetkým podpora z výkonnej úrovne. Okrem toho pomáha ľuďom zapojeným do tohto procesu sústrediť sa na svoje organizačné úlohy. Je potrebné aplikovať súbor poznatkov z rôznych funkčných oblastí spoločnosti. Tomu zodpovedajú oblasti financií, ľudských zdrojov, výskumu a vývoja, marketingu a predaja.

V každom prípade nemožno zanedbať žiadny z krokov procesu plánovania, aby bol produkt úspešne uvedený na trh.

2. Základné štúdie kvalitatívnych a kvantitatívnych aspektov

Na druhej strane existujú určité kvalitatívne aspekty, ktoré musia byť známe, aby bolo možné uskutočniť proces spustenia. Najdôležitejšie sú motívy, zvyky a správanie spotrebiteľa.

Zatiaľ čo najdôležitejšie kvantitatívne aspekty, ktoré treba zvážiť, sú veľkosť a charakteristiky trhu.

3. Znalosť zákazníka a segmentov

Predovšetkým je potrebné čo najpresnejšie definovať a aktualizovať cieľový trh a segmenty, na ktoré produkt smeruje. Vzhľadom na to, že produkt, ktorý sa uvádza na trh, musí pokryť potreby tohto trhu a týchto segmentov. Vďaka tomu sú všetky akcie a stratégie vhodné pre tieto skupiny trhu.

4. Znalosť priamej a nepriamej konkurencie

Pri uvádzaní nového produktu určite nemôžete ignorovať konkurenciu. Z tohto dôvodu je potrebné analyzovať a vyhodnotiť odozvu, ktorú bude mať priama aj nepriama konkurencia.

5. Ochrana nového produktu

Každý nový produkt má svoje slabé stránky a svoje nevýhody. Preto je potrebné vykonať vyčerpávajúcu analýzu všetkých prvkov, ktoré uľahčujú uvedenie produktu na trh. Spoločnosť môže využiť niektoré finančné zmluvy. Medzi niektorými možno spomenúť aj niektoré špeciálne ponuky alebo dohody o dodávke, marketingu, vystavení produktov.

6. Určenie služby, ktorá je súčasťou produktu

Podobne aj služba, ktorú bude firma ponúkať, musí byť v súlade s produktom, ktorý sa uvádza na trh. Tieto servisné činnosti sprevádzajú hmotný produkt pred a po predaji alebo marketingu. Ak by išlo o nehmotný produkt, pred a po zvážení.

7. Predajná cena a ziskovosť

Teraz, na určenie uvádzacej ceny produktu, je potrebné zvážiť niekoľko dôležitých aspektov. Patria sem náklady, navrhovaná predajná cena, konkurenčné ceny, ziskovosť a očakávané ziskové rozpätie.

8. Zásoby a zásoby

Dátum uvedenia na trh by sa mal tiež naplánovať, aby sa zabezpečila primeraná ponuka a zásoby produktu. Mali by sa zvážiť všetky investície finančného kapitálu, ktoré bude potrebné vykonať, aby sa zabezpečilo primerané množstvo produktu pri jeho prezentácii na trhu.

9. Komunikačný a distribučný systém

Rovnako sa určia najvhodnejšie komunikačné a distribučné kanály. Ide o prenos komunikačného posolstva a o to, aby sa produkt dostal k potenciálnemu zákazníkovi. Kanály by mali byť najvhodnejšie v závislosti od typu cieľového zákazníka alebo zvoleného segmentu.

10. Právne aspekty

V právnej časti je potrebné overiť splnenie všetkých zákonných požiadaviek. Môžu to byť položky, ako sú licencie, povolenia a oprávnenia, ktoré musia byť aktuálne pre uvedenie produktu na trh.

Na dosiahnutie tohto cieľa je nepochybne potrebné, aby boli vyžiadané vo vhodnom a vhodnom čase, aby boli všetky tieto dokumenty vo vhodnom čase k dispozícii alebo aby boli vyžiadané.

Stratégie uvedenia produktu na trh

Hlavné stratégie uvedenia produktu na trh sú:

1. Vstup na všetky trhy súčasne

V prvom rade sa táto stratégia využíva vtedy, keď má konkurencia výhodu rýchleho vstupu na trh. V tomto prípade najlepšie benefity získa spoločnosť, ktorá sa dostane na trh ako prvá, keďže sa jej podarí získať najlepšie distribučné kanály.

Podobne spoločnosti, ktoré prídu ako prvé, získajú lepší imidž na trhu, pretože sú považované za inovatívne spoločnosti. Použitie tejto stratégie znamená pre každú spoločnosť veľa rizík, najmä finančných.

2. Postupné zadávanie produktu

Po druhé, v rámci tejto stratégie sa produkt uvádza postupne a postupne na rôzne typy trhu. Toto sa robí s cieľom vyhodnotiť výsledky získané v každom segmente. Ak sa teda v určitom segmente nájde problém, pred vstupom do ďalšieho segmentu sa problém odstráni.

Pri tejto stratégii je samozrejme nižšie riziko, ktoré podnik podstupuje. Z tohto dôvodu sa táto stratégia odporúča použiť v produktoch, ktoré sú konkurenciou ťažko napodobiteľné.

Uvedenie produktu na trh 2
Uvedenie produktu
Spúšťacie stratégie

Základné otázky, ktoré je potrebné zodpovedať pri uvedení produktu na trh

Základné otázky, ktoré je potrebné si preštudovať pred uvedením produktu na trh, sú:

1. Kde je spustenie produktu pohodlné?

 • Na ktorom trhu by sa malo zavedenie uskutočniť.
 • Ktorý trh nasledovať.
 • Exportný trh musí alebo nemal byť zahrnutý.

2. Kedy by mal byť produkt uvedený na trh?

 • Vyberte najlepší čas na spustenie.
 • Poznať súčasnú situáciu a ekonomické vyhliadky.
 • Na spustenie musíte využiť nejaký špeciálny efekt alebo sezónny vplyv.

3. Komu má byť produkt nasmerovaný?

 • Nájdite najlepších potenciálnych zákazníkov na trhu.
 • Identifikujte kupujúcich, ktorí by si produkt rýchlo osvojili.
 • Kto budú častými používateľmi.
 • Ktorí kupujúci sú mienkotvorní.

4. Aké sú najvhodnejšie komunikačné a distribučné kanály?

 • Médiá.
 • Priame, nepriame alebo zmiešané kanály.

5. Aká bude použitá cenová stratégia?

 • Nízke ceny alebo prienik na trh.
 • Vysoké ceny alebo trhový trh.

6. Aké zdroje sú potrebné?

 • Finančný kapitál.
 • Ľudské zdroje.
 • Počasie.

7. Aké reakcie očakávame?

 • Reakcia zákazníkov a kupujúcich.
 • Odozva konkurentov.

8. Aké úpravy by sme mali urobiť?

 • V produkte.
 • Balenie.
 • Komunikačné stratégie.
Uvedenie produktu na trh 11
Uvedenie produktu
Základné otázky

Na záver by sme chceli povedať, že uvedenie produktu na trh musí byť prehodnotené a upravené, aby sa predišlo niečomu nesprávnemu. Treba brať do úvahy, že celý proces spustenia je reťazový, takže každý krok treba prehodnotiť. Ale najdôležitejšou vecou úspechu je vstúpiť na trh v najvhodnejšom čase a vybrať si vhodnú cieľovú skupinu.