Rozdiel medzi rastom a vývojom

Ešte predtým, ako ekonóm Simon Kuznets v roku 1934 vytvoril hrubý domáci produkt (HDP), rozdiel medzi tým, čo je ekonomický rast a čo je rozvoj, čelil mnohým ekonómom na celom svete.

Rozdiel medzi rastom a vývojom

V tomto zmysle je najpoužívanejším ukazovateľom na meranie ekonomického rastu hrubý domáci produkt (HDP). Známy index, ktorý v roku 1934 vytvoril už spomínaný severoamerický ekonóm, bol referenciou na meranie rastu ekonomiky, a to preto, že tento ukazovateľ má na starosti pravidelné meranie produkcie celej ekonomiky počas časový úsek.určený časový úsek.

HDP teda meria celkovú produkciu ekonomiky a zároveň je zodpovedný za porovnávanie týchto meraní s predchádzajúcimi meraniami. A to sa robí preto, aby sme prostredníctvom variačnej miery vedeli, aký bol rast ekonomiky. Pochopenie rastu, áno, zvýšenie produkcie alebo aká by bola agregovaná produkcia pomocou vzorca, ktorý Kuznets uvádza pre výpočet HDP.

Existuje však veľa ekonómov, ktorí sa domnievajú, že skutočnosť, že ekonomika rastie, neznamená, že sa rozvíja, takže medzi hospodárskym rastom a rozvojom musí byť jasný rozdiel. V skutočnosti bolo veľa ekonómov, ktorí uviedli príklady toho, ako môže ekonomika rásť bez prerušenia, a napriek tomu predstavuje čoraz intenzívnejšiu nerovnosť. Nerovnosť, ktorá v konečnom dôsledku zhoršuje život na danom území, a preto predstavuje menší rozvoj.

Z tohto dôvodu mnohí experti v tejto oblasti požadovali, aby sa vytvorili nové ukazovatele na doplnenie merania a stanovenie rozdielu. Ukazovatele, ako je Index ľudského rozvoja (HDI) pripravený OSN, ktoré nám umožňujú merať tento vývoj, ktorý sa pri meraní podľa HDP ignoruje. A práve na to ďalšie ukazovatele dopĺňajú produkciu o očakávanú dĺžku života, príjem, ako aj ďalšie premenné, ktoré nám spolu s rastom ukazujú autentický vývoj.

Po tomto sa pozrime na rozdiely medzi týmito dvoma pojmami.

Rozdiel medzi rastom a vývojom

Aby sme pochopili tieto dva pojmy, pozrime sa najskôr na to, čo my ekonómovia rozumieme pod ekonomickým rastom a čo pod pojmom rozvoj.

Ekonomický rast je v prvom rade chápaný ako pozitívny vývoj životnej úrovne územia, zvyčajne krajín, meranej z hľadiska produkčnej kapacity ich ekonomiky a príjmov v určitom časovom období. Inými slovami, pozitívny vývoj série ukazovateľov, ako je HDP, ktoré ukazujú, že produkcia, a teda aj príjmy obyvateľstva v čase rastú.

Na druhej strane a po druhé, ekonomický rozvoj je pojem, ktorý sa týka schopnosti krajiny vytvárať bohatstvo. Tento rast sa však musí odraziť na kvalite života obyvateľov. Inými slovami, rozvoj treba vnímať s vyššou dĺžkou života, nižšou ekonomickou nerovnosťou, celkovým znížením chudoby, ako aj priaznivým správaním sa ďalšieho radu premenných, ktoré rast nezohľadňuje.

Preto, ako je možné vidieť v oboch definíciách, hovoríme o dvoch úzko prepojených pojmoch, ktoré však predstavujú jasné rozdiely, ktoré je potrebné zdôrazniť.

Na záver môžeme povedať, že hospodársky rast je súčasťou rozvoja, ale že samotný hospodársky rast nie je rozvojom.

Rast a vývoj

Ukazovatele na meranie rozvoja a rastu

Na záver zakončíme malým odporúčaním, aby sme vedeli, ako sa vyvíja ekonomický rast a rozvoj územia. V tomto zmysle ponúkame ukazovatele, ktoré nám umožnia tento vývoj poznať, ako aj rozlíšiť.

Preto na meranie ekonomického rastu budeme okrem iných sledovať ukazovatele ako hrubý domáci produkt (HDP), miera nezamestnanosti, HDP na obyvateľa.

Na druhej strane pri meraní ekonomického vývoja budeme pozornejší na ukazovatele ako index ľudského rozvoja (HDI), Giniho index, ako aj ďalšie indexy, ktoré dopĺňajú závery, ktoré rastové ukazovatele ukazujú.