Rozdiel medzi pozitívnou a normatívnou ekonómiou

Rozdiel medzi pozitívnou a normatívnou ekonómiou je založený na skutočnosti, že pozitívna ekonómia sa snaží vysvetliť, čo je ekonómia, zatiaľ čo normatívna ekonómia sa snaží naznačiť, ako by mala byť.

Rozdiel medzi pozitívnou a normatívnou ekonómiou

Rozdiel je teda v prístupe každého z nich. Zatiaľ čo pozitívna ekonómia sa snaží opísať realitu, normatívna ekonómia nám ponúka odporúčania, ako by sa mohla zlepšiť podľa subjektívnych kritérií.

Pozitívna ekonomika

Ako naznačuje náš ekonomický slovník, pozitívna ekonómia sa nám pokúša vysvetliť, ako ekonómia vlastne funguje. V tomto zmysle, ak vezmeme do úvahy tento prístup, predpokladáme, že ekonómovia sa správajú ako vedci. Ak chcú napríklad opísať, ako zvýšenie daní ovplyvňuje určitý sektor, vypracujú štúdiu o účinkoch zvýšenia daní a ich dôsledkoch.

Hoci to nie je vždy možné, keďže realita je veľmi zložitá a skladá sa z mnohých premenných, základnou myšlienkou je objektívne popísať ekonomické procesy a ich vzťahy.

Normatívna ekonómia

Pokiaľ ide o normatívnu ekonómiu, navrhuje politiky, odporúčania alebo činnosti založené na hodnotových úsudkoch. To znamená, že navrhujú to, čo by malo byť podľa rôznych predsudkov. K tomu sa opiera o dostupnú ekonomickú teóriu (nie vždy empiricky overenú).

V tomto prípade sú úvahy založené na etike, zodpovednosti a svetonázore ekonóma, ktorý sa to snaží vysvetliť. Na rozdiel od pozitívnej ekonómie nie sú fakty, na ktorých je založená normatívna ekonómia, vždy dokázané.

Rozdiel medzi pozitívnou a normatívnou ekonómiou podľa ekonomických myšlienok

Počas histórie ekonomického myslenia sa vždy diskutovalo o tom, či bolo možné vytvoriť ekonomiku bez hodnotových súdov.

Neskorší spisovatelia klasickej školy, ako William Nassau Senior alebo John Stuart Mill, boli presvedčení, že je možné jasne oddeliť pozitívnu ekonómiu od normatívnej ekonómie. V tejto súvislosti John Neville Keynes, otec Johna Maynarda Keynesa, jasne rozlišoval medzi definovaním cieľov, ktoré sa majú sledovať (normatívna ekonómia) a určením najlepšieho spôsobu, ako tieto ciele dosiahnuť (pozitívna ekonómia). Toto je ortodoxný postoj, za ktorým nasledujú Milton Friedman, Max Weber alebo Lionel Robbins.

Sú však aj autori ako Myrdal alebo Pigou, ktorí sú proti pozitívne-normatívnemu rozlišovaniu. Títo autori tvrdia, že buď je ekonómia nenávratne ovplyvnená našimi politickými hodnotami a úvahami (Myrdal), alebo vopred stanovujú hodnotový úsudok, aby dosiahli objektivitu v normatívnej ekonómii (Pigou).

Existujú teda ekonomické prúdy, ktoré tvrdia, že nemôže existovať žiadna iná ekonómia ako pozitívna (aká je), iné obhajujú, že nemôže existovať žiadna iná ekonómia ako normatívna (aká by mala byť) a iné, ktoré odmietajú rozlišovať medzi nimi, pretože si myslia, že ekonomika je v tomto zmysle celok.

Rozdiel medzi pozitívnou a normatívnou ekonómiou je však v tom, že normatívnu ekonómiu ovplyvňujú hodnotové úsudky a etické úvahy.

Príklad pozitívnej a normatívnej ekonómie

Predstavte si, že v krajine Babilandia dôjde k zvýšeniu minimálnej mzdy. Po zvýšení minimálnej mzdy sa robí štúdia, ktorá ukazuje, že dopady boli negatívne. Pozitívna ekonomika hovorí: "Zvýšenie minimálnej mzdy malo negatívne dopady na trh práce." Normatívna ekonómia zase tvrdí, že ignoruje analýzu a hovorí: „Minimálna mzda musí byť vyššia, aby sa pracovníkom zabezpečila dôstojná životná úroveň.“