Rozdiel medzi kvalitatívnym a kvantitatívnym

Počuli sme už niekedy : "Kvalita nie je to isté ako kvantita." V tomto tvrdení nachádzame hlavný rozdiel medzi kvalitatívnym a kvantitatívnym, pričom oba sú odkazom na kvalitu (kvalitatívne) a kvantitatívne (kvantitatívne).

Rozdiel medzi kvalitatívnym a kvantitatívnym

Inými slovami, keď hovoríme o „kvalitatívnom“ koncepte, podľa Kráľovskej španielskej akadémie (RAE) hovoríme o kvalite alebo súvisiacej s kvalitou. V štúdii by kvalitatívna analýza viac súvisela so subjektívnejšou analýzou založenou na premenných, ktoré sa určitým spôsobom nedajú presne merať. Teda číselne.

Na druhej strane, keď hovoríme o «kvantitatívnom» koncepte, aj podľa RAE hovoríme o veličine, alebo niečom, čo s veličinou súvisí. V štúdii, analýza premenných, ktoré možno merať numericky.

V súhrne teda hovoríme o dvoch protikladných konceptoch. Zatiaľ čo jeden sa zameriava na kvality a kvalitu, iný odkazuje na kvantitu. Z tohto dôvodu sa v štúdii kvalitatívna analýza zameria na vlastnosti prezentované objektom štúdie, zatiaľ čo kvantitatívna analýza sa zameria na merateľné premenné, ktoré možno vyjadriť numericky.

Preto, aby sme to lepšie pochopili, pozrime sa na rozdiel medzi kvalitatívnymi a kvantitatívnymi, ako aj na hlavné rozdiely medzi každou z týchto metód analýzy.

Kvalitatívne a kvantitatívne 1

Rozdiel medzi kvalitatívnym a kvantitatívnym

Pozrime sa teda na ich hlavné rozdiely:

Kvalitatívna analýza

Kvalitatívna analýza sa zameriava na pochopenie javov, ktoré sa vyskytujú. Na pochopenie však využíva naratívne dáta, zameriava sa na štúdium literatúry, ako aj individuálnych charakteristík a skúseností. Inými slovami, zameriava sa na údaje, ktoré nie sú vyjadrené číselne.

Medzi týmito údajmi, ktoré zhromažďuje, sa kvalitatívna analýza zameriava na prieskumy, zákaznícke hodnotenia, ako aj ďalšie série metód zberu údajov, ktoré nám ponúkajú kvalitatívnu víziu predmetu štúdia.

Kvalitatívna analýza sa okrem toho, že sa používa na doplnenie kvantitatívnej analýzy, používa na získanie informácií o danej téme. Vďaka tejto analýze môžeme vyťažiť veľa názorov a ak sú pravdivé, tak aj kvalitnejšie informácie.

Keďže ide o analýzu založenú na informáciách, ktoré nie sú vyjadrené číslami, hovoríme o subjektívnej analýze. Subjektívna analýza, ktorá navyše zvyčajne nepoužíva náhodný výber, keďže vzhľadom na náročnosť sa vzorka zvyčajne vyberie.

Meranie nie je možné štandardizovať, keďže neexistujú žiadne číselné údaje, ktoré by to umožňovali. Metóda zberu údajov je tiež flexibilnejšia ako kvantitatívna metóda.

Aby sme mohli dáta merať, analyzovať a interpretovať, musíme vedieť, že na rozdiel od inej metódy je ich analýza náročnejšia. Vzhľadom na to, že ide o množstvo údajov, ktoré nedokážeme zhomogenizovať, musia sa analyzovať počas celej štúdie a mohli by viesť k neustálym úpravám až do konca. To nás navyše privádza do situácie, keď závery nie sú konečné, kým sa neskončí celý proces.

Kvantitatívna analýza

Kvantitatívna analýza, podobne ako kvalitatívna, sa zameriava na pochopenie javov, ktoré sa vyskytujú. Ale pre vaše pochopenie používa číselné údaje, ktoré nám umožňujú extrahovať informácie. Inými slovami, je založený na spoľahlivejších meraniach, keďže využíva metódu analýzy, ktorá nám umožňuje identifikovať a kvantifikovať problém.

Preto hovoríme o údajoch, ktoré sa dajú vyjadriť číselne. Teda prieskumy, ukazovatele, štúdie, pozorovania, pomery, ako aj ďalší rad nástrojov, ktoré nám umožňujú povedať, že hovoríme o objektívnom štúdiu.

Výber vzorky, a keďže ide o údaje, môže byť vykonaný náhodne. To znamená, že by sme nemali mať žiadnu preferenciu, keďže údaje možno homogenizovať jednoduchým spôsobom. To je niečo, čo tiež uľahčuje meranie problému, pretože sa dá kvantifikovať a robí sa to štandardizovaným spôsobom. Zároveň predstavuje aj štruktúrovanejší a nepružnejší spôsob zberu údajov.

Po dokončení štúdie majú závery tendenciu byť spoľahlivejšie, pretože ide o údaje, ktoré sú extrahované zo správne aplikovaných metrík. Aj keď nám tiež umožňuje rýchlejšie získať závery po dokončení štúdie, pretože informácie, ako sme povedali, možno pohodlnejšie homogenizovať a interpretovať.

Stručne povedané, hovoríme o dvoch veľmi odlišných prístupoch, ale ak sa navzájom dopĺňajú, umožňujú nám vykonať pomerne spoľahlivú štúdiu.