Rozdiel medzi administratívnym a finančným účtovníctvom

Rozdiel medzi administratívnym a finančným účtovníctvom je súčtom charakteristík, ktoré rozlišujú, a teda oddeľujú obe účtovné modality. Tieto charakteristiky sú založené hlavne na užitočnosti, ktorú tieto modality predstavujú.

Rozdiel medzi administratívnym a finančným účtovníctvom

Existuje dôležitý rozdiel medzi spôsobmi účtovania, napríklad medzi administratívnym a finančným účtovníctvom.

Kým administratívny či manažérsky charakterizuje využívanie údajov pre riadenie a interné podmienky používania, finančné je viac spojené so zberom a vydávaním informácií v zahraničí.

V tomto zmysle obe ekonomické disciplíny koexistujú v každodennom živote väčšiny komerčných organizácií alebo spoločností.

Týmto spôsobom je možné zároveň poukázať na niektoré ďalšie odlišujúce znaky oboch typov účtovnej praxe.

Ciele manažérskeho účtovníctva a finančného účtovníctva

V nadväznosti na vyššie vysvetlený pojem z hľadiska riadenia a organizácie naberá na význame administratívne účtovníctvo.

Je to kvôli potrebe presne merať tieto užitočné údaje pre každodenný chod spoločnosti. Pri mnohých príležitostiach má tento typ informácií veľký význam pre iné konkurenčné organizácie alebo pre regulačné subjekty.

Z tohto dôvodu je pre účely komunikácie s externými stranami alebo pre samotných akcionárov potrebné vykonávať zber informácií súvisiacich s ich výkonnosťou alebo ich ekonomickým zdravím.

V tomto bode naberá práca administratívneho účtovníctva osobitný význam.

Metodika a predpisy administratívneho a finančného účtovníctva

Typicky existuje väčší rozsah metodologickej slobody, pokiaľ ide o manažérske účtovníctvo. Vo väčšine prípadov môže byť riadenie spoločnosti vykonávané podľa veľmi odlišných trendov alebo spôsobov riadenia.

Alternatívne by finančné informácie mali byť vyjadrené na základe vopred stanovenej terminológie alebo formátov. To je prípad viacerých obchodných záväzkov.

V tomto riadku je vhodné poukázať na potrebu prispôsobiť údaje rôznym predpisom alebo zákonom, ktoré každá krajina prezentuje, ako sú napríklad účtovné zásady.

Toto nadobúda osobitný význam vzhľadom na finančné správy alebo ekonomické ukazovatele, ktoré musia byť vyjadrené v ekonomických modeloch a formátoch zdieľaných trhom.

Ďalšie rozdiely podľa charakteru jednotlivých účtovných metód

Ak vezmeme do úvahy rozdiely vysvetlené vyššie, je možné vziať do úvahy niektoré ďalšie vlastnosti, ktoré rozlišujú medzi týmito spôsobmi:

  • Užitočnosť informácií: Zatiaľ čo administratívne účtovníctvo pomáha konzistentne určovať stratégie a rozpočet, finančné účtovníctvo je odrazom situácie spoločnosti v danom čase.
  • Charakter účtovníckej práce: Administratívne účtovníctvo vykazuje údaje správcom a manažérom s rozhodovacou právomocou. Na druhej strane je finančná spoločnosť zameraná na všetky typy externých strán vrátane verejných regulačných orgánov a iných dodávateľských spoločností.
  • Vydávanie správ: Kým finančná sa podriaďuje potrebe pravidelne zverejňovať výsledky spoločnosti už predtým založenej, administratívna má väčšiu voľnosť, ako ju definuje samotná organizácia.