Riziková mapa

Mapa rizík je nástroj, ktorý odzrkadľuje aktuálnu situáciu podniku, ako aj ekonomickú, politickú a sociálnu situáciu, ktorá ho obklopuje. Týmto spôsobom identifikujeme, aké aspekty by mohli ovplyvniť našu činnosť a ako ich riešiť.

Riziková mapa

Rizikové mapy sú nástrojmi prevencie. Tieto mapy sa snažia lokalizovať situáciu spoločnosti, pričom berú do úvahy premenné, akými sú ekonomická, politická a sociálna situácia, ktorá spoločnosť obklopuje. Týmto spôsobom je zámerom mapy identifikovať, ktoré negatívne aspekty by mohli ovplyvniť ekonomickú činnosť spoločnosti, čo nám umožňuje predvídať súčasné a budúce scenáre.

Rizikové mapy sú široko používanými nástrojmi vo svete podnikania. Týmto spôsobom môže spoločnosť poznať riziká a prijať preventívne metódy na obmedzenie účinkov.

Na čo slúži mapa rizík?

Hlavným cieľom mapy rizík je syntetizovať všetky informácie súvisiace s neistotami, ktorým spoločnosť čelí. Týmto spôsobom môžeme pristúpiť k rozvoju stratégií zameraných na rozptýlenie týchto zdrojov neistoty. Metodológia pozostáva zo schopnosti vyvinúť stratégie, ktoré môžu zmierniť možné súčasné a budúce škody, ako aj expozíciu.

Mapa rizík je veľmi užitočným nástrojom pre riadenie podniku. Mapy rizík umožňujú poznať riziká, ktorým môže spoločnosť čeliť v súčasnosti aj v budúcnosti. Berúc do úvahy celý rad faktorov, akými sú politická, ekonomická a sociálna situácia, môžeme problém predvídať a prijať preventívne metódy, ktoré sa snažia obmedziť možné negatívne vplyvy, ktoré by tieto mohli vyvolať.

Medzi ciele tvorby mapy rizík patria tieto:

 • Kvantifikujte pravdepodobnosť výskytu rizika.
 • Zmerajte potenciálne poškodenie každého rizika.
 • Poznať prostredie spoločnosti.
 • Zvýšte bezpečnosť subjektu.
 • Poznať riziká, ktoré môžu spoločnosti ohroziť.
 • Kvantifikujte riziká, ktorým spoločnosť čelí.
 • Poznať chyby, ktoré by mohli firme uškodiť.
 • Zaručiť súčasnú a budúcu udržateľnosť spoločnosti.

Mapa rizík okrem iného slúži na poznanie všetkých vyššie popísaných aspektov, ako aj nespočetné množstvo nástrojov, ktoré nám umožnia spoznať firmu do väčšej hĺbky.

Ako sa robí mapa rizík?

Hoci sa to môže zdať ako jednoduchá úloha, vypracovanie mapy rizík je pomerne rozsiahly proces. Okrem toho si to vyžaduje rozsiahle znalosti spoločnosti a jej prostredia, ako aj obchodnej stratégie. V spoločnosti je napokon len málo ľudí, ktorí veľmi dôkladne poznajú spoločnosť, ako aj jej prostredie, takže úplné posúdenie rizík je ťažké.

S potrebným školením je však možné urobiť mapu rizík. Aby sme to dosiahli, musíme dodržať sériu krokov, ktoré nám to umožnia uskutočniť, ako aj uskutočniť objektívne a užitočným spôsobom pre stratégiu spoločnosti.

Vypracovanie mapy rizík je úloha, ktorú možno zhrnúť do nasledujúcich krokov:

 • Definovať a identifikovať riziká : Týmto spôsobom musíme v prvom rade reflektovať organizáciu, podnikanie, úlohy, ako aj kritické procesy, ktoré spoločnosť má. Týmto spôsobom, syntetizovaním informácií, budeme môcť vyhodnotiť zraniteľné miesta, ktoré má spoločnosť ako interné slabé stránky. Musíme veľmi podrobne merať všetky faktory, ako aj každý faktor, ktorý by mohol ovplyvniť každý z nich a znížiť tak kapacitu spoločnosti v súčasnosti aj v budúcnosti.
 • Kvantifikujte a kvalifikujte riziká : Toto hodnotenie sa musí vykonať spolu s veľmi prísnou a kritickou analýzou. Pamätajte, že cieľom je kontrolovať všetky možné riziká. Ak teda poznáme expozíciu spoločnosti, ako aj objektívnu a subjektívnu pravdepodobnosť výskytu rizika, vieme ich klasifikovať a uprednostniť tie, ktoré nás najviac zaujímajú, podľa toho, čo považujeme v rámci politiky spoločnosti za najdôležitejšie.
 • Posúdenie a stanovenie priorít rizík : Pomocou týchto hodnotení a analýz budeme schopní získať prvé ukazovatele, na základe ktorých možno kvalifikovať a kvantifikovať riziká. Toto sú potenciálne straty, ktoré budeme vychádzať z historických sérií, ktoré nám umožňujú urobiť aproximáciu. Rovnako ako KRI (Key Risk Indicator). Budeme tak môcť získať ukazovatele, ktoré nám určitým spôsobom umožnia objektívnejšie posúdiť riziká, ako aj ich prioritizáciu.
 • Doplňte maticu priorít : Keď máme všetky riziká identifikované a zmerané, ďalšia vec, ktorá zostáva, je ich stanovenie priorít. Aby sme to dosiahli, na základe pravdepodobnosti a potenciálneho poškodenia ich môžeme klasifikovať, pričom uprednostňujeme tie, ktoré vyžadujú okamžitú akciu, ako aj tie, ktoré predstavujú väčšie potenciálne poškodenie. Pre ich klasifikáciu ich zaradíme do matice farebných buniek, ktoré merajú červenou farbou, či je riziko vysoké; v žltej, ak hovoríme o strednom riziku; v zelenej farbe, ak je riziko nízke.
 • Prijatie stratégií : Keď sú identifikované všetky riziká, ako aj ich prioritizácia, pristúpime k stratégii. Inými slovami, definujeme možné stratégie na zmiernenie potenciálnych negatívnych vplyvov, ktoré by tieto riziká mohli v našej spoločnosti spôsobiť.