Realitný kapitál

Realitný kapitál sú všetky tie nehnuteľnosti, či už vidiecke alebo mestské, ktorých vlastníctvo je vo vlastníctve. Rovnako sú na tom tie aktíva, ku ktorým vlastníte skutočné právo a právo na ich používanie.

Realitný kapitál

Inými slovami, nehnuteľný kapitál je súbor nehnuteľností, bez ohľadu na ich povahu, ktoré sú vo vlastníctve určitej osoby.

V súhrne si predstavme, že človek vlastní dom a prevádzkareň. Obe nehnuteľnosti by boli súčasťou realitného kapitálu. Na konci článku uvidíme rozvinutejšie príklady. Je však potrebné zjednodušiť koncept, aby ste vedeli, na čo v tomto článku odkazujeme.

Tento typ kapitálu je dobre známy daňou, ktorú dostáva, ako aj výnosmi, ktoré generuje.

Návratnosť kapitálu v oblasti nehnuteľností

Výnosy z realitného kapitálu sú plné výnosy z vlastníctva vidieckych a mestských nehnuteľností. Rovnakým spôsobom zahŕňajú skutočné práva, ktoré na ne pripadajú, odvodené z nájmu alebo z ústavy alebo prevodu práv alebo užívacích alebo užívacích práv.

Inými slovami, návratnosť kapitálu nehnuteľností je názov, ktorý sa označuje generovanie príjmu z prevádzky nehnuteľnosti. V tomto zmysle zahŕňa kapitál, ktorý osoba získa za prenájom nehnuteľnosti.

Akýkoľvek príjem plynúci z využívania nehnuteľností sa bude počítať ako nehnuteľný kapitál, ktorý musí byť uvedený v priznaní (pre daňový úrad) ako príjem z nehnuteľného majetku.

Po zaúčtovaní príjmov a výdavkov sa výnosy z nehnuteľného majetku zahrnú do základu dane z príjmov fyzických osôb (IRPF), pretože sa zdaňujú ako ďalší príjem za rok.

Druhy realitného kapitálu

Hlavné typy realitného kapitálu sú tieto:

  • Všetky tieto nehnuteľnosti vo vlastníctve, bez ohľadu na ich názov alebo povahu.
  • Nehnuteľnosť, na ktorú pripadá vecné právo.
  • Nehnuteľnosti, nad ktorými je právomoc ich užívať.

Rozdiely medzi hnuteľným a nehnuteľným kapitálom

Hoci to má tendenciu vyvolávať zmätok, hlavný rozdiel medzi hnuteľným a nehnuteľným majetkom je v ich názve.

To znamená, že kým nehnuteľný kapitál je ten súbor nehnuteľností, ktorý je vo vlastníctve určitej osoby, hnuteľný kapitál je ten, ktorý pozostáva z hnuteľného majetku.

Inými slovami, hnuteľný kapitál sa vzťahuje na sériu tovarov, ktoré môžu byť ľahko prevoditeľné a majú schopnosť rýchlo sa premeniť (napríklad na iné aktíva). Zatiaľ čo na druhej strane, kapitál v oblasti nehnuteľností sú tie aktíva, ktoré nemajú takú schopnosť ľahko sa pohybovať.

Napríklad hnuteľný kapitál možno považovať za hotovosť a finančný majetok.

Príklady realitného kapitálu

Tu je niekoľko príkladov toho, čo je nehnuteľnosť, ako aj príklad toho, čo možno považovať za príjem podliehajúci výnosu z nehnuteľnosti.

Predstavme si, že máme dom a prevádzkareň. Dom je určený na osobné užívanie ako rodinné bývanie. Priestory sme však prenajali obchodu s bytovým vybavením, ktorý nám za užívacie právo platí 700 dolárov mesačne.

Nehnuteľný kapitál, ktorý vlastníme, by bola hodnota domu, ako aj hodnota nehnuteľnosti určenej na komerčný prenájom.

Rovnako tak príjem 700 USD z prenájmu, keď je všetko vypočítané, sme zodpovední za zdanenie ako príjem z kapitálu nehnuteľností.