Prevádzkové náklady

Prevádzkové náklady sú náklady vynaložené spoločnosťou na vykonávanie jej hlavnej výrobnej činnosti. Tieto sa evidujú v účtovníctve.

Prevádzkové náklady

V rámci účtovníctva prevádzkové náklady súvisia s rozvojom jej ekonomickej činnosti.

Náklady alebo náklady prevádzkovej povahy budú preto tie, ktoré sú potrebné na vykonávanie každodennej produkcie organizácie.

Účtovné knihy odrážajú tieto náklady, aby ukázali presné meranie skutočnej ziskovosti projektu.

Teda podať pravdivý obraz o tom, čo organizácia z ekonomického hľadiska znamená vykonávať určitú podnikateľskú činnosť.

Praktická aplikácia prevádzkových nákladov

Prílevy a odlivy peňazí, ktoré spoločnosť zaznamená pri realizácii svojich prevádzkových nákladov, budú tvoriť celkové prevádzkové náklady.

Nezahŕňali by sa teda iné náklady, ako napríklad tie, ktoré sa nazývajú „neprevádzkové“, ako aj náklady vynaložené na rozvoj inej činnosti, ktorá nie je hlavnou činnosťou spoločnosti.

Príkladom je účtovný záznam o iných vykonávaných činnostiach, ako je napríklad uplatňovanie zásad súvisiacich s CSR alebo kultúrnym sponzorstvom.

Z účtovného hľadiska by sme mali za to, že prevádzkové náklady by boli súčtom účtovných zápisov smerujúcich do nákladov na predaj, správu spoločnosti alebo do finančných nákladov.

Hlavné charakteristiky prevádzkových nákladov

V porovnaní s inými nákladovými alebo nákladovými modalitami, ktoré sú bežné v každodennom účtovníctve, operácie majú tieto charakteristické črty:

  • Výrobná činnosť : Na vykonávanie svojej hlavnej činnosti vynakladá každá spoločnosť výdavky spojené s používaním surovín a nákupmi rôzneho tovaru.
  • Infraštruktúra : Náhon na vykonávanie činnosti zahŕňa náklady na nákup alebo prenájom nehnuteľností, strojov alebo nástrojov.
  • Energetické výhody: Výdavky, ako napríklad náklady na prenájom elektriny, vody alebo internetového pripojenia, ktoré nám umožňuje prečítať si tento článok, sú zahrnuté v tejto typológii, pokiaľ sú potrebné na rozvoj hlavnej produktívnej úlohy.
  • Pracovná povaha : Náklady súvisiace s náborom personálu a jeho pravidelným odmeňovaním sú prevádzkové. Najvýraznejšie sú dane z práce, výdavky na odbornú prípravu alebo platy.
  • Periodicita : Rovnako ako pri iných typoch nákladov, tieto môžu byť zaznamenávané nepretržite ako fixné alebo tiež ako variabilné.
  • Trvanlivosť : Tieto bežné výdavky sa vyskytujú iba dovtedy, kým trvá činnosť, ktorú vyvíjame. Keď podnikanie skončí, tieto výdavky tak urobia s ním.

Z účtovného hľadiska sú prevádzkové náklady formálne zahrnuté do prevádzkového rozpočtu.

Tento dokument uľahčuje organizáciám predpovedať z ekonomického hľadiska zdroje, ktoré sa majú prideliť pri vykonávaní ich hlavnej práce.

Spoločnosti všetkých veľkostí sú náchylné na náklady tohto druhu. Aj keď je pravda, že v digitálnom kontexte čoraz viac spoločností vykonáva svoju činnosť s ich nízkym objemom.

Prevádzkové náklady ako účtovné znázornenie prevádzkových nákladov

Hovorovo je tento pojem známy aj ako prevádzkové náklady.

Na druhej strane je dôležité upozorniť, že prevádzkové náklady tvoria spolu s nákladmi na dopravu takzvané logistické náklady.

Všetky prevádzkové náklady sa musia objaviť v ich príslušných účtoch, čo sa odráža v pláne všeobecného účtovníctva. V praxi sa tieto náklady musia na konci každého obdobia odpísať prostredníctvom nákladov do výkazu ziskov a strát.