Povinnosť platiť

Platobná povinnosť je povinnosť vyplatiť platbu inej osobe (fyzickej alebo právnickej). Toto vzhľadom na skutočnosť, že dlh bol predtým nadobudnutý.

Povinnosť platiť

Inými slovami, platobná povinnosť je záväzok, ktorý sa preberá pri prijatí financovania alebo nákupe na úver.

Tento záväzok je z hľadiska práva právnym zväzkom, ktorý spája veriteľa s dlžníkom. Ten potom musí vykonať zodpovedajúcu protihodnotu v lehote dohodnutej medzi stranami.

Musíme upozorniť, že platobná povinnosť zaniká splnením dohodnutého záväzku.

Ďalšou skutočnosťou, ktorú treba zdôrazniť, je, že platobná povinnosť zvyčajne pozná finančné náklady alebo úroky v prospech veriteľa. A to vzhľadom na skutočnosť, že dlžník musí kompenzovať svoju protistranu za čas, počas ktorého boli jeho peniaze schopné generovať výnos, napríklad vkladom v banke alebo investíciou.

Časti zákonnej povinnosti

V zákonnej povinnosti možno rozlíšiť tieto časti:

  • Veriteľ: Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytla úver alebo vecný tovar inej osobe.
  • Dlžník : Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá dlhuje peniaze veriteľovi.
  • Účel: Je to plnenie požadované od dlžníka veriteľovi.
  • Príčina: Je dôvodom, prečo vznikla platobná povinnosť, napr. hypotekárny úver.

Príklad platobnej povinnosti

Príkladom platobnej povinnosti môže byť záväzok emitenta dlhopisu. Predstavme si, že ide o dlhopis s nulovým kupónom vydaný pod nominálnou hodnotou a s cenou 10 000 eur.

Ak by teda bol vydaný s 20 % diskontom (obdobie diskontu a nástroja sú rovnaké), platobná povinnosť (ktorá by bola nominálnou hodnotou dlhopisu) by sa vypočítala takto:

10 000 = nominálna hodnota * (1-20 %)

nominálna hodnota = 10 000 / 0,8 = 12 500 eur