Pohyblivý kapitál (free float)

Pohyblivý kapitál je percento zostávajúcich akcionárov spoločnosti, ktoré môžu získať drobní investori. Známy je aj pod anglickým názvom free float.

Pohyblivý kapitál (free float)

Tieto akcie nie sú kontrolované dominantnou skupinou a/alebo strategickými investormi spoločnosti. Preto ich možno voľne získať na sekundárnych trhoch.

Pre spoločnosť je dôležité mať značné percento akcií voľne pohyblivých, pretože to poskytuje investorom väčšiu bezpečnosť. Je tomu tak preto, že čím väčší voľný pohyb, tým väčšie možnosti investora nájsť náprotivok na trhu. Inými slovami, čím vyšší je voľný pohyb, tým väčšia je šanca pre investora nájsť predávajúceho, ak chce kúpiť akcie, alebo nájsť kupca, ak chce predať akcie, ktoré už vlastnil.

Týmto spôsobom akcie, ktoré sa majú voľne pohybovať, poskytujú sekundárnym trhom okrem väčšej hĺbky aj likviditu.

Na druhej strane skutočnosť, že spoločnosti majú vysoký pohyblivý kapitál, podporuje správny proces tvorby cien a znižuje ich volatilitu. Toto je predmetom diskusie a otvára dvere (na niektorých akciových trhoch) možnej regulácii alebo regulácii, ktorá položí základy pre primerané percento voľného pohybu spoločností.

Výpočet pohyblivého kapitálu

Vzorec na výpočet voľného plavenia je nasledujúci:

Voľný obchod = nesplatené akcie – obmedzené akcie

  • Akcie v obehu: Celkový počet akcií, v ktorých je rozdelený kapitál spoločnosti.
  • Obmedzené akcie: Akcie vo vlastníctve akcionárov patriacich do dominantnej skupiny (známych aj ako kontrolujúci akcionári). Tieto akcie sa nepovažujú za dostupné na predaj.

Príklad na výpočet voľného pohybu

Predpokladajme, že kótovaná spoločnosť má základné imanie 1 000 000 EUR rozdelené na 100 000 akcií (100 000 akcií s nominálnou hodnotou 10 EUR za kus). Kapitál kontrolujú 2 skupiny väčšinových alebo ovládajúcich akcionárov.

  • Skupina A vlastní 10 % z celkového kapitálu (preto táto skupina vlastní 10 000 akcií v nominálnej hodnote 10 €).
  • Skupina B vlastní 20 % celkového kapitálu (preto táto druhá skupina vlastní 20 000 akcií v nominálnej hodnote 10 €).

Preto berúc do úvahy údaje a použitie vzorca:

Nesplatené akcie: 100 000

Obmedzené akcie: 30 000 (10 000 zo skupiny A + 20 000 zo skupiny B).

Pohyblivý kapitál = 100 000- (10 000 + 20 000) = 70 000 akcií. Preto táto spoločnosť venuje 70 % svojho kapitálu do plávajúceho kapitálu.

Pohyblivý kapitál sa tiež používa na vytvorenie ukazovateľov váženej kapitalizácie. V závislosti od tranže plávajúceho kapitálu bude mať spoločnosť vyššiu alebo nižšiu váhu v indexe. Okrem vyššie uvedeného slúži aj na výpočet niektorých finančných pomerových ukazovateľov.