Nesplatené akcie

Nesplatené akcie sú tie kmeňové akcie, ktoré spoločnosť vydala, mínus tie, ktoré spoločnosť spätne odkúpila. To znamená, že pôjde o akcie, ktoré boli upísané investormi … Read more

Zlaté zásoby

Zlatá pažba alebo zlatá pažba je to druh akcie. To dáva jeho držiteľovi možnosť robiť určité politické rozhodnutia spoločnosti, ako keby mala väčšinu základného imania. … Read more

Akcia pôžitku

Požitkový podiel je typom podielu, ktorý poskytuje jeho vlastníkovi právo získať časť zisku po vyplatení dividend z bežných akcií. Keď sa spoločnosť rozhodne odkúpiť balík … Read more

Akcie obchodované na burze

Kótované alebo kótované akcie sú cenným papierom, ktorý možno voľne kupovať a predávať na burze. Vydávajú sa na primárnom trhu a následne sa s nimi … Read more

Konvertibilné akcie

Konvertibilné akcie sú akcie ktoré, ako naznačuje ich názov, majú hlavnú vlastnosť, že sa dajú meniť a meniť ich pôvodné vlastnosti. Majú schopnosť stať sa dlhopismi … Read more

Sporno-administratívna žaloba

Táto sporno-správna žaloba je nástrojom na začatie procesu v správnej jurisdikcii, teda na začatie súdneho sporu s verejnou správou. Tento právny nástroj umožňuje fyzickej alebo … Read more

Prémiová akcia

Prémiová akcia je nová akcia spoločnosti, ktorá je vydaná za cenu vyššiu ako nominálna hodnota. Používa sa pri niektorých zvýšeniach kapitálu a tento typ emisie … Read more

Civilná žaloba

Občianskoprávna žaloba je právo uznané ako prostriedok, ktorý umožňuje osobe začať konanie na občianskom súde. Inými slovami, právo začať po uplatnení nároku pred sudcom uvedeného … Read more

Banková akcia

Podiel v banke je finančný majetok, ktorý predstavuje časť základného imania banky. Vlastník podielu v banke vlastní časť spoločnosti a považuje sa za kapitalistického spoločníka … Read more

Podiel na doručiteľa

Akcia u dopravcu je taká, keď vlastníkom je ten, kto fyzicky vlastní titul. A preto v nej nie je meno majiteľa. Jeho samotná držba predpokladá … Read more

Akcia

Akcia je finančný majetok, ktorý predstavuje alikvotnú časť základného imania akciovej spoločnosti (SA). Nadobudnutím akcií sa získajú práva na spoločnosť a získa sa kategória spoločníka. … Read more

Pracovný úraz

Pracovný úraz je udalosť, ktorú človek utrpí pri výkone svojej práce alebo v jej dôsledku. To znamená, že tento typ úrazu sa týka škody, ktorú … Read more