Náklady na získanie zákazníka

Náklady na získanie zákazníka sú mierou používanou v marketingu na určenie priemerných celkových nákladov na získanie nových zákazníkov pre podnik.

Náklady na získanie zákazníka

Inými slovami, tento ukazovateľ odzrkadľuje investície, ktoré je potrebné vynaložiť, aby sa z potenciálneho zákazníka stal efektívny zákazník.

Na začiatok môže tento výpočet pomôcť podniku rozhodnúť sa, koľko investovať do získania nových zákazníkov. A to s cieľom, aby investícia bola pre firmu zisková a aby sa finančné zdroje nevyužívali nevhodne.

Okrem toho je toto opatrenie známe pod skratkou CAC a pri výpočte pomáha spoločnostiam vedieť, koľko peňazí musia investovať, aby získali nových zákazníkov. Všetky spoločnosti dúfajú, že znížia svoje náklady na získavanie zákazníkov. To im umožňuje vrátiť investície vynaložené na marketing a predaj. Okrem toho môže spoločnosť vedieť, aké efektívne a adekvátne sú realizované marketingové a predajné programy.

Akvizičné náklady zákazníka 2 1
Aké sú náklady na získanie zákazníka?

Ako to vypočítať?

Na výpočet nákladov na získanie zákazníka sa používa nasledujúci vzorec:

Obrázok 679
Vzorec nákladov na získanie zákazníka

V tomto prípade predajné a marketingové náklady predstavujú súčet nákladov na:

  • Administrácia predaja.
  • Výška miezd.
  • Vyplácanie provízií a bonusov.
  • Všeobecné výdavky v posudzovanom období. Môže to byť mesiac, štvrťrok alebo rok.

NC predstavuje počet nových zákazníkov získaných za mesiac, štvrťrok alebo rok.

Napríklad, ak má spoločnosť tieto výdavky:

Riadenie predaja = 55 000,00 $

Platy = 30 000,00 USD

Provízie a bonusy = 10 000,00 USD

Všeobecné výdavky za obdobie = 40 000,00 USD

Celkom = 135 000,00 USD

Touto investíciou sa spoločnosti za predpokladané obdobie podarilo získať 50 nových klientov.

Takže pri použití vzorca dostaneme:

CAC = 135 000 / 50 = 2 700,00 USD

Preto sú priemerné náklady na získanie zákazníkov pre túto spoločnosť 2 700,00 USD.

Analýza výsledku

V prvom rade si treba ujasniť, že všetky firmy a všetky produkty majú rozdielne CAC. Nie všetky tieto merania sú rovnaké. Ani to neznamená, že mať vysoký CAC je zlá vec. Predovšetkým, ak to analyzujeme v krátkodobom horizonte. Môže sa stať, že CAC môže v strednodobom a dlhodobom horizonte klesnúť. Dôležité je pokúsiť sa znížiť mieru CAC. To s cieľom dosiahnuť lepšiu úroveň ziskovosti a efektívnosti v marketingových a predajných procesoch spoločnosti.

Prečo je dôležité vykonať toto meranie?

Pre spoločnosť je veľmi dôležité vykonať toto meranie alebo marketingovú metriku, pretože:

1. Ukážte návratnosť investícií

Po prvé, meranie CAC pomáha spoločnostiam určiť, ako dochádza k návratnosti investícií. Je to veľmi dôležité, pretože vám to umožňuje vedieť, či sa finančné zdroje v oblasti marketingu a predaja využívajú správne. Najmä pri uplatňovaní stratégií procesu získavania nových klientov.

2. Určuje efektivitu plánov a realizáciu marketingových stratégií

Po druhé, efektívnosť marketingových plánov a realizácie určuje, koľko potenciálnych zákazníkov sa stane efektívnym. Preto nám toto meranie (CAC) hovorí, koľko míňame alebo aké sú náklady na ich premenu na zákazníkov, ktorí kupujú produkty. Bude to spôsobené tým, ako dobre sa stratégie používajú.

Je dôležité poznamenať, že ľudia radšej absolvujú nákupný proces sami. Až keď nenájdu informácie, ktoré očakávali, kontaktujú odborníkov. Preto musíte byť pri kontaktovaní nových potenciálnych zákazníkov pozorní.

3. Umožňuje lepšie zamerať zdroje

Po tretie, toto meranie vám umožňuje určiť, v ktorej fáze marketingového procesu by ste mali investovať viac zdrojov, aby ste dosiahli lepšie výsledky. Preto sústredením zdrojov tam, kde sú najlepšie využité, sa dosiahnu lepšie výsledky.

4. Pomáha zlepšovať a pridávať hodnotu

Nakoniec, meranie nákladov na získanie zákazníka pomáha zlepšiť to, čo sa robí, a pridať hodnotu. Stratégie, ktoré sa implementujú, sa preto môžu upraviť. Napríklad lepšie prispôsobenie cien a vývoj produktov s lepšou pridanou hodnotou. To všetko prispieva k tomu, že spoločnosť ponúka lepšie služby.

Akvizičné náklady zákazníka 1 1
Náklady na získanie zákazníka
Prečo je dôležité ho merať?

Na záver možno povedať, že náklady na získanie zákazníkov pre spoločnosť by mali byť meradlom, ktoré sa má pravidelne počítať. Je to preto, lebo vám to pomáha vedieť, aké výsledky generujú investície do marketingu a predaja na pridanie nových zákazníkov, čo nakoniec umožňuje spoločnosti zostať na trhu. Najdôležitejšie však je, že akvizíciou nových zákazníkov môže spoločnosť viac rásť.