Medzinárodná organizácia práce (ILO)

Medzinárodná organizácia práce (ILO) je závislým orgánom Organizácie Spojených národov (OSN). Ide o záležitosti týkajúce sa práce a pracovnoprávnych vzťahov. Vznikla v roku 1919 ako dôsledok Versaillskej zmluvy a s cieľom podporovať dôstojnú prácu.

Medzinárodná organizácia práce (ILO)

MOP, ktorá spája pracovníkov, vlády a zamestnávateľov, vytvára pracovné predpisy v záujme dôstojného zamestnania. Filozofia ILO teda predpokladá, že s dôstojnými pracovnými miestami sa dosiahne ekonomická prosperita a sociálny mier.

Hlavné ciele Medzinárodnej organizácie práce (ILO)

Hlavné ciele, ktoré si MOP stanovila, pokrývajú štyri oblasti činnosti:

  • Podporovať dodržiavanie pracovných predpisov a práv pracovníkov.
  • Bojujte za slušné mzdy pre pracujúcich.
  • Väčšia sociálna ochrana pracovníkov.
  • Podporovať dialóg a rokovania medzi vládami, zamestnávateľmi a zamestnancami.

V snahe dosiahnuť tieto ciele ILO vytvára pracovné predpisy, pripravuje programy na medzinárodnej úrovni s cieľom posilniť základné práva a sociálne a pracovné podmienky a podporuje technickú spoluprácu v pracovných záležitostiach na medzinárodnej úrovni.

Ako funguje ILO

ILO je definovaná ako tripartitná organizácia, pretože zahŕňa zamestnávateľov, vlády členských štátov a pracovníkov. Jeho úlohou je podporovať dialóg medzi zamestnávateľmi a odbormi o sociálnej a hospodárskej politike.

Vnútorná štruktúra ILO je nasledovná:

  • Medzinárodná konferencia práce : Okrem toho, že bude orgánom, ktorý rozhoduje o pracovných predpisoch, bude slúžiť aj ako orgán na diskusiu o sociálnych a pracovných otázkach. Zaoberá sa aj schvaľovaním rozpočtu MOP.
  • Správna rada : Má výkonnú moc. Inými slovami, vykonáva programy MOP a stará sa o rozpočtové aspekty organizácie.
  • Medzinárodný úrad práce : Je dozorným orgánom. Má na starosti kontrolné funkcie predstavenstva.

Je potrebné poznamenať, že prácu predstavenstva budú radiť komisie, v ktorých sú experti za účasti zamestnávateľov, vlád a odborových organizácií.

Na druhej strane sa z času na čas konajú stretnutia členských krajín ILO, na ktorých sa riešia najdôležitejšie pracovné a sociálne otázky.

Aké sú oblasti činnosti MOP?

Aby medzinárodné normy ILO nadobudli účinnosť, existuje systém dohľadu a kontroly. Inými slovami, ILO zabezpečuje dodržiavanie podpísaných dohovorov.

Organizácia preto pravidelne monitoruje spôsob, akým sa dohody uplatňujú, a uvádza, v ktorých oblastiach by sa mohli zlepšiť. Okrem toho môže ILO poskytovať poradenstvo členským štátom.

Rozvojová spolupráca je ďalšou z hlavných oblastí činnosti ILO. Na tento účel ILO podporuje programy, ktoré sa zaviazali k dôstojnému zamestnaniu. V nich sa vyžaduje angažovanosť zamestnávateľov, vlád a zamestnancov, aby sa mohli zapojiť.

Stručne povedané, ide o vykonávanie politík, ktoré umožňujú trvalo udržateľný rozvoj a ktoré sa zároveň premietajú do dôstojnej práce.

Program a rozpočet MOP

Program a rozpočet MOP musí každé dva roky schváliť Medzinárodná konferencia práce.

Program a rozpočet teda stanovujú ciele, ktoré sa majú dosiahnuť o dva roky, zdroje, ktoré budú na ich dosiahnutie vyčlenené, a zároveň schvaľujú výdavky, ktoré sa považujú za relevantné.

Odkiaľ však MOP čerpá financie?

Hlavne tromi spôsobmi:

  • Prostredníctvom pomerných príspevkov krajín, ktoré ho tvoria.
  • Prostredníctvom dobrovoľných príspevkov od hlavných partnerov.
  • Príspevky od verejných agentúr, finančných inštitúcií a agentúr závislých od OSN.