Matica priorít

Matica priorít

Matica priorít 1

Matica priorít je nástroj, ktorý vám umožňuje porovnávať a vyberať medzi určitými problémami alebo riešeniami priority, aby ste sa mohli rozhodnúť.

Najdôležitejšia vec na tejto matici je, že pomáha vybrať možnosť so zreteľom na zoznam alternatív na základe určitých kritérií. Kritérium je parameter, ktorý sa berie ako referencia na hodnotenie priorít a na to, aby bolo možné prijať konsenzuálne rozhodnutie. Uľahčuje to tiež najlepšie rozdelenie obmedzených zdrojov, ktorými disponuje, aby sa využívali podľa priorít, ktoré sú prezentované.

Okrem toho je tento nástroj známy aj ako diagram priorít. Používa sa najmä v oblasti kvality. Je veľmi užitočné vybrať si z niekoľkých možností alternatívu.

Na čo sa používa matica priorít?

Matica priorít sa aplikuje na:

1. Identifikujte, aké budú hodnotiace kritériá a ich hodnotenie

V prvom rade je veľmi dôležitá identifikácia kritérií a ich vyhodnotenie, pretože nám umožňuje určiť úroveň ich dôležitosti. Bez nich by nebolo možné uskutočniť proces uprednostňovania alebo klasifikácie kritérií podľa dôležitosti.

Keďže tieto kritériá a ich hodnotenie odzrkadľujú, aké dôležité sú všetky úlohy, ktorých vykonanie sa očakáva. Bez týchto parametrov nie je možné vykonať správnu klasifikáciu.

2. Objasnenie problémov

Po druhé, objasnenie problémov je nevyhnutné, pretože vo väčšine prípadov nemožno problémy pochopiť s potrebnou transparentnosťou. Len keď sú problémy pochopené, môžu sa im poskytnúť najlepšie riešenie.

3. Analýza riešenia

Po tretie, musia sa navrhnúť alternatívne riešenia problémov. Matica priorít umožňuje navrhnúť riešenia a navrhnúť plán. Plán určuje, ako sa bude riešenie realizovať.

4. Hľadanie príležitostí na zlepšenie

Po štvrté, treba poznamenať, že zlepšovanie procesov a činností je niečo, o čo by sa malo vždy usilovať. Ale najmä vtedy, keď čelia problémom. Zlepšenie je cieľ, o ktorý sa vždy usilujeme.

Matica priorít 1
Matica priorít

Kroky na vytvorenie matice priorít

Kroky, ktoré treba dodržať na vytvorenie matice priorít, sú nasledovné:

1. Stanovte si cieľ, ktorý chcete dosiahnuť

Predovšetkým sa musí vytvoriť matica s cieľom dosiahnuť jasne definovaný cieľ. Preto je potrebné, aby bol cieľ stanovený jasne, konkrétne a konkrétne. Odporúča sa dobre definovať cieľ, aby ste vedeli, čo sa očakáva, že sa dosiahne pri aplikácii matice priorít.

2. Identifikujte možnosti

Samozrejme, musí sa zostaviť zoznam, v ktorom budú zaznamenané všetky dostupné možnosti na dosiahnutie navrhovaného cieľa. V niektorých prípadoch môžu byť možnosti už definované. V prípade potreby by mali byť navrhnuté ďalšie alternatívy, ktoré navrhnú členovia pracovnej skupiny. Spomedzi návrhov by sa mali vybrať tie najvhodnejšie.

3. Stanovte kritériá

Prirodzene, kritériá, ktoré sa majú použiť, musia byť stanovené podľa očakávaného cieľa. Ľudia, ktorí tvoria pracovnú skupinu, definujú kritériá, ktoré treba zvážiť. Niektoré kritériá, ktoré by sa mohli zvážiť, by boli napríklad čas na realizáciu projektu, zdroje potrebné na jeho vykonanie, pracovné kapacity zamestnancov, medzi inými, ktoré môžeme spomenúť.

4. Váženie kritérií

Váženie kritérií znamená definovanie kvantitatívnej hodnoty, ktorú bude mať každé kritérium. Inými slovami, musí sa zvážiť váha alebo úroveň dôležitosti každého z kritérií. V tomto kroku je už vypracovaná tabuľka matice priorít.

5. Porovnanie možností

Vskutku, porovnanie medzi možnosťami je už možné tu. Tieto možnosti sa porovnávajú na základe kritérií, ktoré boli predtým stanovené. Spôsob, ako to analyzovať, je ako písmeno L.

Pretože na strane zvislej osi sú možnosti a na strane vodorovnej osi použité kritériá. Preto je každá možnosť korelovaná so všetkými kritériami, pričom v každom prípade je uvedená hodnota.

6. Vyberte najlepšiu možnosť

Nakoniec, aby sa vybrala najlepšia možnosť, každá možnosť sa porovná so všetkými kritériami. A ten, ktorý sa považuje za najlepší, sa vyberie na dosiahnutie stanoveného cieľa.

Matica priorít 2
Matica priorít
kroky na jeho uskutočnenie

Príklad matice priorít

Aby sme jednoducho ilustrovali aplikáciu matice priorít, budeme postupovať podľa predchádzajúcich krokov:

1. Stanovte si cieľ, ktorý chcete dosiahnuť

Naším cieľom je vybrať najlepšieho profesora ekonómie.

2. Identifikujte možnosti

Profesori, ktorí vyučujú ekonomickú triedu, sú:

 • Manuel Ramos.
 • Luisa Fernándezová.
 • Carlos Lara.

3. Stanovte kritériá

 • Doména subjektu.
 • Jednoduchosť vysvetlenia.
 • Počet zostávajúcich úloh.
 • Dochvíľnosť.
 • Objektivita na kvalifikáciu.

4. Váženie kritérií

 • Zvládnutie témy → 40
 • Jednoduché vysvetlenie → 30
 • Počet zostávajúcich úloh → 10
 • Dochvíľnosť → 10
 • Objektivita na kvalifikáciu → 10

5. Vyberte najlepšiu možnosť

Matica priorít 3
Príklad matice priorít

V tomto prípade je najlepšou voľbou Manuel Ramos, pretože podľa hodnotených kritérií je ten, kto má najlepšie skóre.

Výhody použitia matice priorít

Hlavné výhody použitia matice priorít sú:

 • Je dosť flexibilný: dá sa použiť s veľkou flexibilitou, pretože stále dokáže korelovať niekoľko možností a niekoľko kritérií. Alebo naopak, veľa možností a veľa kritérií.
 • Ľahko sa používa v pracovných skupinách: Tento nástroj sa veľmi jednoducho používa v pracovných tímoch, potrebujete iba obrazovku, tabuľu alebo tabuľu.
 • Jednoduché vyhodnotenie: Pri použití pre parametre je ľahké vedieť vyhodnotiť, aj keď existuje veľa možností a parametrov, pretože je možné použiť výpočtové prostriedky.
 • Ľahko dosiahnuť konsenzus: S touto matricou je veľmi ľahké dohodnúť sa na výbere najlepšej možnosti.

Nakoniec môžeme povedať, že matica priorít je ľahko použiteľný nástroj na nájdenie najlepších riešení na riešenie problémov. Okrem toho sa dá použiť v akejkoľvek oblasti alebo oblasti obchodných aktivít a iných typov rozhodnutí v každodennom živote ľudí.

Maticové rozdelenie

 • Štvorcová matica
 • Matica Kraljic
 • Rozhodovacia matica