Masívna komunikácia

Hromadná komunikácia je taká, ktorá prebieha medzi jedným odosielateľom a príjemcom, ktorý tvorí veľké množstvo ľudí. Implementácia tlače je jasným príkladom tohto typu komunikácie.

Masívna komunikácia

Existujú rôzne typy komunikácie, vrátane takzvanej masívnej. Ak niečo charakterizuje tento spôsob komunikácie, tak je to fakt, že správu prijíma veľké množstvo ľudí a odosiela ju jediný odosielateľ.

Masová komunikácia je typická pre médiá, veľké firmy, subjekty či verejné inštitúcie. Jeho hlavným cieľom je osloviť čo najväčšie publikum.

Do komunikačného procesu sú zapojené vynikajúce prvky, aby sa posolstvo naplnilo. Napríklad odosielateľ, príjemca, kanál a správa. Sú nevyhnutné na to, aby komunikácia prebiehala.

Charakteristika masovej komunikácie

Toto sú hlavné charakteristiky masovej komunikácie:

  • Publikum, ktoré prijíma správu, je široké. Nie je určené na odosielanie informácií jednému príjemcovi, ale cieľom je, aby to bolo masové publikum.
  • Priama odpoveď od príjemcu nie je zamýšľaná, čo je logické, pretože vychádza zo skutočnosti, že ide o správu určenú veľkému počtu ľudí.
  • Publikum môže byť zložené z ľudí rôzneho sociálneho postavenia, veku, pohlavia či politických tendencií. Napríklad, keď spravodajský kanál odošle novinku, môže osloviť heterogénne publikum bez toho, aby rozlišoval od vyššie uvedeného.
  • Ďalšou charakteristikou je anonymita publika. Ľudia, ktorí tvoria verejnosť, ktorej je správa určená, sú medzi sebou anonymní a anonymní sú aj pre médium.

Na čo slúži masová komunikácia?

Hlavným cieľom masovej komunikácie je dostať určitú správu alebo informáciu k veľkému počtu ľudí. Inštitúcie využívajú tento typ komunikácie na poskytovanie vynikajúcich alebo relevantných správ verejnosti s cieľom dosiahnuť väčší dosah.

Charakteristickým znakom tohto typu komunikácie je, že na procese sa zúčastňuje odosielateľ a mnoho príjemcov.

Je to komunikácia, ktorá má veľký rozsah, aspoň sa to tvrdí, pretože na to sa používajú kanály, napríklad rádio alebo televízia.

Príklad masovej komunikácie

Počas prezidentskej volebnej kampane sa v televízii uskutoční debata s lídrami jednotlivých strán.

Cieľom tohto programu je ukázať myšlienky a hodnoty každého lídra. Debatu teda budú vysielať masmédiá, takže cieľom je, aby sa dostala k veľkému počtu ľudí, aby mohli z prvej ruky poznať ciele zúčastnených politikov.

To im pomôže rozhodnúť sa, či budú voliť vo voľbách. Toto je príklad masovej komunikácie. Je to informačná udalosť veľkého záujmu, vysielaná médiom, ktoré zasahuje veľké množstvo ľudí a je zameraná na publikum zložené z najrôznejších jednotlivcov.