Kapitalizovaný peňažný tok

Kapitalizácia peňažného toku pozostáva z výpočtu hodnoty, ktorú bude mať množstvo peňazí dnes v budúcnosti. Je to opak zľavovania alebo aktualizácie.

Kapitalizovaný peňažný tok

Prevedenie množstva peňazí na budúcu hodnotu znamená použitie jedného z nasledujúcich dvoch vzorcov:

Budúca hodnota = súčasná hodnota * (1 + i) ^ Počet rokov, kedy sa úrok reinvestuje

Budúca hodnota = súčasná hodnota * (1 + i * počet rokov), keď sa úroky nereinvestujú

Kde:

  • Súčasná hodnota → Je to počiatočná investícia.
  • I → Je to úroková miera alebo ziskovosť.

Kapitalizácia reaguje na „koľko bude mať dnes euro hodnotu zajtra“ alebo „koľko peňazí budem mať za x čas, ak dnes investujem určitú sumu pri určitej úrokovej sadzbe“.

Zložky kapitalizovaného peňažného toku

Peniaze majú v čase inú hodnotu. Všetci si teda dnes vážime viac ako 100 eur ako budúci mesiac 100 eur z nasledujúcich dôvodov:

  • Inflácia : Znižuje našu kúpnu silu.
  • Ekonomické, politické alebo sociálne faktory: Napríklad nedostatok zdrojov, ponuka a dopyt alebo svetová kríza, ktorá môže viesť k strate hodnoty peňazí.
  • Náklady príležitosti: Prijímanie peňazí zajtra namiesto dnes znamená stratu návratnosti investície. Peniaze môžeme dostať do mesiaca, ale budú stáť za to, 100 eur, pričom ak by sme ich dostali minulý mesiac a investovali, tých 100 eur by stálo viac peňazí v závislosti od úrokovej sadzby, ktorú by sme dosiahli.

Práve z tohto dôvodu by nebolo veľmi intuitívne porovnávať hodnotu 100 eur dnes a hodnotu, ktorú by tých 100 eur malo o rok. Aktualizácia alebo diskont a kapitalizácia peňažného toku slúžia na získanie referenčného bodu hodnoty peňazí v priebehu času a na to, aby bolo možné vykonať ekvivalentné porovnania.

Aplikované na podnikateľskú sféru, pred realizáciou akéhokoľvek projektu je nevyhnutné analyzovať jeho ekonomickú životaschopnosť cez prizmu cash flow alebo treasury. Inými slovami, z pohľadu ťažkých peňazí, ktoré projekt vygeneruje alebo pohltí.

Peňažný tok je nezávislý od konceptov výkazu ziskov a strát spoločnosti alebo projektu. Na konci dňa je peňažný tok založený na príjmoch a platbách, čo sú skutočné prevody alebo pohyby peňazí. Kým výkaz ziskov a strát sa zaoberá výnosmi a nákladmi, ktoré predstavujú práva alebo povinnosti, resp.

Na to musí analytik odhadnúť odliv a prílev peňazí v rámci projektu prostredníctvom finančných projekcií a opäť si vybrať čas na ich ocenenie.

Príklad výpočtu kapitalizovaných peňažných tokov

Máme dva kapitalizačné vzorce, ktoré použijeme v závislosti od toho, či sa vytvorené toky alebo zisky reinvestujú do počiatočného kapitálu alebo nie. Reinvestovanie alebo kapitalizácia úrokov znamená, že tieto sa pripočítajú k počiatočnej investícii, a preto máme každý rok väčší kapitál.

Jednoduchý kapitalizačný vzorec: Používame ho, keď vytvorené toky nie sú reinvestované do počiatočného kapitálu:

VF = VP * (1 + i * Počet rokov).

Vzorec zloženej kapitalizácie: Používame ho, keď vytvorené toky reinvestujeme do počiatočného kapitálu. Reinvestovanie alebo kapitalizácia podielov znamená, že zisky, ktoré získavame, reinvestujeme, teda pridávame k počiatočnému kapitálu. S čím sa budúca ziskovosť investície aplikuje na rastúce množstvo peňazí. Inými slovami, existuje efekt „snehovej gule“, ktorý vygeneruje viac peňazí a umožní nám ťažiť zo schopnosti exponenciálne znásobiť počiatočný kapitál:

VF = VP * (1 + i) ^ Počet rokov.

Takže:

Príklad 1, jednoduché skladanie : Predpokladajme, že dnes máme 1 000 menových jednotiek, ktoré nebudeme potrebovať na budúci rok. Preto sme sa rozhodli, že ich urobíme ziskovými investíciou do kótovanej spoločnosti, ktorej cena je stabilná a takmer sa nelíši, čo nám bude vyplácať ročnú dividendu vo výške 8 %.

Za predpokladu, že sa cena nezmenila, a teda je rovnaká ako pred rokom, koľko peňazí získame po roku?

Použijeme vzorec jednoduchej kapitalizácie:

VF = 1000 * (1+ 0,08 * 1 rok) = 1 080 peňažných jednotiek.

Po roku by sme dostali 1 080 CU, z čoho 80 pochádza z dividend.

Koľko peňazí by sme však dostali, keby sme sa rozhodli ponechať si investíciu 4 roky?

FV = 1 000 * (1 + 0,08 * 4 roky) = 1 320 mu

Mali by sme 1 320 um.

Príklad 2, zložená kapitalizácia : Teraz predpokladajme, že hľadáme investíciu, ktorú namiesto rozdeľovania ročne generovaných úrokov / výhod chceme reinvestovať. Predpokladajme, že nájdeme napríklad investičný fond, ktorý investuje do akcií a reinvestuje dividendy vyplatené spoločnosťami, s ktorým môžeme získať priemerný výnos 8 % za 4 roky.

Koľko peňazí budeme mať dovtedy?

Použitie vzorca zloženého úroku:

Budúca hodnota = 1 000 * (1 + 0,06) ^ 4 = 1 360,49 um

Ako vidíme, za rovnakých podmienok (8% ziskovosť počas 4 rokov s rovnakým počiatočným kapitálom a ignorovaním zvýšenia alebo zníženia ceny akcií a účasti fondu) zarobíme pri kapitalizácii úrokov o 40,49 eur viac.

To znamená, že ak veríme v možnosti rastu projektu, bude vhodnejšie vygenerované zisky reinvestovať, aby sme zvýšili naše budúce bohatstvo.