Jednotný mechanizmus rozlíšenia

Jednotný mechanizmus rozlíšenia

Mur

Single Resolution Mechanism je európsky orgán bankovej únie, ktorý má na starosti obnovu a riešenie bankových problémov na európskej alebo národnej úrovni. Pokiaľ je odvodený od životaschopnosti inštitúcií.

Tento orgán závisí od Európskej komisie a je schválený Európskou centrálnou bankou a inými nadnárodnými orgánmi. MUR sa zrodilo v lete 2014, v zápale pochybností o európskom bankovom systéme.

Stanovuje kritériá, systémy a opatrenia, ktoré sa majú prijať na obnovu, záchranu a implementáciu programov, ktoré zabezpečia životaschopnosť európskych bánk. Na rozdiel od Európskeho mechanizmu dohľadu, ktorý zabezpečuje dobré správanie a situáciu bánk, sa SRM snaží byť vykonávacou zložkou vhodných opatrení, keď majú banky problémy.

Zloženie a fungovanie SRM

Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií je rozdelený na dva čiastkové prvky:

  • Jednotný výbor pre riešenie krízových situácií : Zložený z rôznych členských krajín Európskej menovej únie podľa ich váhy a zameraný na udržanie stability bankových inštitúcií a kontinuity bankových služieb v prípade krízy. Okrem určenia formy likvidácie bánk v prípade problémov. Tak dlho, bez toho, aby to malo za následok náklady pre daňových poplatníkov. Tiež zabrániť tomu, aby to ovplyvnilo ekonomiku a finančnú štruktúru krajín.
  • Jednotný fond na riešenie krízových situácií : Ide o finančné zdroje, ktoré tvoria zúčastnené štáty. Finančné prostriedky, ktoré možno použiť pri riešení a pomôcť subjektom v ťažkostiach.

Ciele jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií

MUR bol vytvorený s myšlienkou zmierniť verejné účty štátov nápravou problémov v ich bankových systémoch. Týmto spôsobom sa do fondu solidarity pridelí medzi všetky štáty 1 % z vkladov všetkých európskych bánk.

V celej Európe sa tak vytvorila aj spoločná stratégia, ako postupovať v prípade záchrany bánk a ich likvidácie. Zabránenie tak dominovému efektu medzi bankami v eurozóne.

Európska rada

  • Matematická škola administratívy
  • Banková kríza
  • Kruh kvality