Hlavná cena

Hlavným nákladom je súbor nákladov, ktoré vznikajú pri výrobe produktov alebo poskytovaní služieb spoločnosti.

Hlavná cena

Hlavné náklady sa líšia v závislosti od toho, čo podnik robí. To, keďže v spoločnostiach, ktorých bežná činnosť je založená na službách, sa napr. nepoužívajú priame náklady na suroviny.

Čo sa týka ostatných priamych nákladov, môžu ísť o náklady odvodené od práce alebo surovín, ktoré priamo ovplyvňujú náklady na produkt alebo službu, až po cyklické náklady, ktoré sú potrebné na vykonanie služby alebo predaj produktu.

Príkladom sú plastové, sklenené alebo kartónové obaly produktov a materiálov, ktoré môžu byť potrebné pre správne poskytovanie služieb.

Ciele výpočtu primárnych nákladov

Výpočet alebo stanovenie primárnych nákladov sa snaží zistiť, aké zdroje výdavkov priamo súvisia s výrobou alebo poskytovaním služieb daného podniku. S týmto cieľom je vo veci interného účtovníctva analyzovať nasledujúce údaje:

 • Identifikácia a pôvod každého hlavného nákladu.
 • Počet nákladov, ktoré sú súčasťou alebo tvoria hlavné náklady.
 • Povaha a funkcia každého z nich.
 • Hmotnosť každej hlavnej ceny.
 • Odhaľte neefektívne alebo zbytočné náklady.

So získaným súborom údajov bude možné okrem iného po analýze situácie vypracovať novú stratégiu, ak sa v nákladovom účtovníctve nájde nejaký nedostatok alebo nezrovnalosť.

Vzorec prvotných nákladov

Vzorec primárnych nákladov sa snaží sčítať všetky náklady, ktoré sú priamo zahrnuté vo výrobnom procese, takže budeme musieť venovať osobitnú pozornosť všetkým výdavkom a analyzovať, či majú priamy vplyv alebo nie.

Potom je vo všeobecnosti vzorec na výpočet primárnych nákladov nasledujúci:

1

Správne zostavenie vzorca preto nie je ľahká úloha, pokiaľ firma nemá malý repertoár výdavkov a samotná výrobná činnosť nie je veľmi jednoduchá. Príkladom komplikovaného a cenovo dostupnejšieho prípadu by bol podnik orientovaný na montáž vozidiel a na druhej strane by bol obchod s výrobou a marketingom ovocných štiav.

V prvom prípade ide o veľmi široké množstvo rôznych nákladov iba v komponentoch produktu. V druhom prípade je krok od ovocia k premene na šťavu menej zložitý proces.

Príklad hlavných nákladov

Vzhľadom na situáciu, v ktorej spoločnosť, ktorá poskytuje upratovacie služby v školách a nemocniciach, aké výdavky tých, ktorí majú byť vystavení, môžu byť súčasťou hlavných nákladov?

 1. Plat všetkých zamestnancov spoločnosti
 2. Plat upratovacích pracovníkov
 3. Kancelárske potreby pre účtovné oddelenie spoločnosti
 4. Dodávky sídla spoločnosti
 5. Finančné náklady vyplývajúce zo záväzkov spoločnosti
 6. Materiál potrebný na čistenie: rukavice, čistiace prostriedky atď.

Zo šiestich spomenutých výdavkov by len v prípade, ktorý je uvedený vo vyúčtovaní, patrila mzda upratovačiek a materiál potrebný na upratovanie medzi hlavné náklady.