Fixný kapitál

Základný kapitál, neobežný majetok, investičný majetok sú tie aktíva podniku, ktoré majú podmienku dlhodobého užívania, ako sú pozemky, patenty, investície a podobne.

Fixný kapitál

To znamená, že zahŕňa všetok majetok spoločnosti, ktorý sa neznehodnotí, nezanikne alebo nezanikne za menej ako jeden rok. Musia zostať v rovnováhe počas viac ako jedného hospodárskeho cyklu.

Načo to je

Hlavným poslaním tohto kapitálu je udržať hlavnú činnosť spoločnosti v priebehu času, keďže jeho absencia by mohla sťažiť alebo dokonca znemožniť riadne fungovanie. To sa môže líšiť v závislosti od sektora, pretože hoci je budova základným fixným aktívom (alebo kapitálom) v pohostinstve, nie je to tak v sektore komunikácie.

V závislosti od fixného kapitálu, ktorý analyzujeme, a odvetvia, na ktoré sa zameriavame, to bude mať väčší alebo menší význam v bežnej činnosti spoločnosti.

Druhy fixného kapitálu

Fixný kapitál možno rozdeliť do troch veľkých skupín:

  • Dlhodobý hmotný majetok: Tvorí ho hmotný majetok ako budovy, pozemky, stroje, výpočtová technika a pod.
  • Nehmotný majetok: Zaraďuje sa najmä do priemyselného vlastníctva, duševného vlastníctva, autorských práv, patentov, obchodného softvéru atď.
  • Dlhodobé investície: Pozostáva zo súčtu všetkých investícií, ktoré majú splatnosť dlhšiu ako jeden rok.

Úplný zoznam hmotného a nehmotného majetku spoločnosti je možné nájsť v účtovej osnove príslušnej krajiny.

Praktické príklady fixného kapitálu

Ďalej uvedieme 3 príklady fixného kapitálu, ktoré majú väčší alebo menší význam v závislosti od podnikateľského sektora:

1. Dlhodobý hmotný majetok: pozemky a stavby.

  • Ich zhoršenie alebo nedostatok bude mať na jednej strane väčší dopad na firmy, ktoré sa venujú cestovnému ruchu, rôznym službám (kaderníctvo, masáže, estetika…) či voľnočasovým aktivitám.
  • Na druhej strane, spoločnosti, ktoré by prehnane neobviňovali vplyv nevlastnenia budov či pozemkov, by boli tie, ktoré by svoju činnosť mohli vykonávať digitálne. Ide napríklad o bankovníctvo, poradenské služby alebo manažment.

2. Nehmotný majetok: softvér a patenty.

  • Spoločnosti, ktorým by sa znížila produkcia alebo výkon služieb, sú napríklad tie, ktoré súvisia s médiami alebo marketingom výpočtovej techniky.
  • Na druhej strane, sektory, ktoré môžu prežiť v lepších podmienkach, ak chýbajú spomínané aktíva alebo fixný kapitál, sú tie, ktoré väčšinou zoskupujú primárny sektor, ako je rybolov, poľnohospodárstvo alebo chov dobytka.

3. Dlhodobé investície: pôžičky a finančné operácie v prospech.

  • Najhoršie by v tomto prípade nepochybne dopadli bankové subjekty a spoločnosti poskytujúce finančné služby.
  • Podniky, ktoré nemajú veľkú váhu v súvahe v investíciách, však budú menej trpieť následkami ich zhoršenia alebo straty hodnoty.