Finančný záväzok

Finančný záväzok je obchodovateľný dlhový cenný papier, ktorý spoločnosti a vlády uvádzajú do obehu ako nástroj na financovanie prilákaním nových investorov. Od zväzku sa zvyčajne líšia zameraním sa na dlhodobé obdobia, aj keď sa to často nazýva priamo (dlhodobý) zväzok.

Finančný záväzok

Držanie záväzku zaručuje budúce inkaso sumy spojenej so splácaním v určenom časovom období spolu s vopred dohodnutými úrokmi, ktoré budú závisieť od predmetného obdobia. Inými slovami, je to nástroj financovania dosť podobný dlhopisu.

Obligácie sa považujú za obchodovateľné cenné papiere, pretože sú začlenené do regulovaného a konkurenčného trhu. To predpokladá, že existuje obeh (to znamená nákup a predaj) tohto typu finančných produktov.

Ako bolo naznačené, aj keď sa povinnosť zvyčajne spája skôr so súkromným sektorom, existuje aj verejná modalita prostredníctvom dlhopisov vydávaných krajinami ako model verejného financovania.

V oboch prípadoch by sme hovorili o obzvlášť užitočnom nástroji financovania, pokiaľ ide o získanie väčšieho množstva financií a rozvoj hospodárskej činnosti.

Charakteristika záväzku

Existuje niekoľko funkcií, ktoré definujú tento typ finančného produktu:

  • Sú považované za agilnejší a ekonomickejší model financovania ako tradičné pôžičky od úverových inštitúcií.
  • V prípade spoločností a na rozdiel od akcií nepredpokladajú odovzdanie alikvotnej časti spoločnosti alebo časti jej kontroly.
  • Majú, rovnako ako iné typy titulov, prvky, ako je dátum valuty, suma, súvisiaca úroková sadzba a dátum vypršania platnosti. Všetky sú vyjadrené v dokumente alebo titule, ktorý je overený a úradne regulovaný.
  • Najbežnejšou možnosťou viazania je dlhodobé zabezpečenie s pevným výnosom.

Povinnosť z hľadiska ziskovosti

Často sú spojené s vysokou úrovňou zárobkov a vysokými úrokovými sadzbami, vďaka čomu sú tieto typy produktov veľmi atraktívne. Je potrebné uviesť, že vždy, keď je vyššia zisková marža, je spojené väčšie riziko.

Z pohľadu investora tieto cenné papiere prinášajú vyššie výnosy ako iné vzhľadom na vyššie úrokové sadzby, s ktorými sú spárované.

Vlastníctvo záväzku spoločnosti alebo dlhu konkrétnej krajiny investorom zaručuje, že je zaviazaný vrátiť príslušnú sumu v stanovenom časovom období len za vytvorený úrok (známy ako kupóny).

Tieto podnikové dlhové cenné papiere majú tiež lehotu na úplné splatenie, ktorá je známa ako dátum vypršania platnosti.

Rozdiel medzi záväzkom a dlhopisom

Podľa definície sú zvyčajne identifikované ako synonymické pojmy. Deje sa tak preto, že v anglosaskom svete je pojem dlhopis zovšeobecnený.

V hospodárskej praxi sa má za to, že dlhopisy zahŕňajú finančné produkty so splatnosťou kratšou ako päť rokov, pričom záväzky smerujú do dlhších časových období.