Finančný kapitál

Finančný kapitál je súhrn majetku osoby v trhových cenách. Zoskupuje tie sumy ušetrených peňazí, teda tie, ktoré ich majiteľ nespotreboval, ale sú investované do rôznych finančných organizácií. Pripočítaný k ľudskému kapitálu predstavuje celkové bohatstvo človeka.

Finančný kapitál

Ide teda o bežný pojem v oblasti financií, pretože zahŕňa tie peňažné sumy, s ktorými rôzne finančné subjekty neustále pracujú na celom svete.

Mali by sme na mysli ten kapitál, ktorý sa neskôr usiluje o príjem, zisk alebo úrok, a teda o zvýšenie samotného kapitálu.

Hovorili by sme teda o rôznych pojmoch spoločných pre všetkých, ako sú akcie, dlhopisy, štátne dlhopisy alebo jednoduché vklady peňazí v banke.

Jeho zrod a význam v poslednom období (najmä v 20. a 21. storočí) bol jedným zo základov fungovania kapitalistického systému v globálnej ekonomike.

Tým, že sa okolo bánk a iných finančných inštitúcií vyvíja osobitná koncentrácia kapitálu, dochádza k presunu moci a zodpovednosti do týchto oblastí za politický a sociálno-ekonomický život najrozvinutejších krajín. Deje sa tak preto, lebo tieto organizácie majú finančné zdroje, ktoré zhromažďujú a používajú ich na financovanie spoločností a rodín v krátkodobom a dlhodobom horizonte, čím ovplyvňujú ekonomický a priemyselný život každého národa.

Jedným z najdôležitejších aspektov finančného kapitálu je pojem času, keďže pri pokrývaní budúcich príjmov priamo súvisí s inými pojmami ako inflácia alebo kúpna sila. Toto sa pozoruje napríklad pri konkrétnej investícii, ktorá má dátum začiatku vkladu a dátum splatnosti, v ktorom sa získa výsledný príjem alebo dividenda.