Eurobarometer

Eurobarometer je prieskum uskutočnený Európskou úniou, ktorého výsledky ukazujú hlavné obavy a očakávania obyvateľov Spoločenstva v súvislosti s veľkou rozmanitosťou tém.

Eurobarometer

Vytvorením Eurobarometra je možné podrobne zistiť, aké sú priority činnosti inštitúcií Spoločenstva, berúc do úvahy údaje poskytnuté reprezentatívnymi občanmi, ktorí boli konzultovaní v prieskume.

Pred jeho vytvorením rôzne európske inštitúcie vykonávali rôzne merania a konzultácie s obyvateľstvom. Od roku 2007 sa však tento nástroj začal pravidelne vyvíjať, jeho príprava a implementácia je v kompetencii Európskeho parlamentu. Prípadne jeho financovanie pripadá na Európsku komisiu.

Hlavným základom jeho existencie je meranie rozsahu, v akom si Európania želajú, aby právomoci Spoločenstva konali v každodennej hospodárskej a legislatívnej činnosti. Tieto prieskumy sa zvyčajne konajú dvakrát ročne a ich závery študuje a prerokúva parlament s cieľom navrhnúť budúce stratégie.

Je tiež bežné, že dodatočné a konkrétnejšie prieskumy sa vykonávajú v mene inštitúcie Únie. Samozrejme v prípade, že vznikne potreba získať určité údaje od obyvateľstva. Najbežnejšie je, že sú vyvíjané cez telefón.

Hlavná užitočnosť Eurobarometra

Týmto spôsobom má Európsky parlament možnosť definovať svoje akčné opatrenia na základe výsledkov Eurobarometra, a teda aj názorov európskych obyvateľov.

Hlavné problémy zozbierané v barometri nereagujú len na politické či ekonomické nuansy. Eurobarometer sa zameriava aj na názor európskych občanov na ďalšie body. Príkladom je životné prostredie alebo demografický vývoj obyvateľstva s ovplyvňujúcimi faktormi, ako je imigrácia.

Ďalšou dôležitou výhodou, ktorú toto meranie predstavuje, je ponúknuť existujúci názor na vlastnú prácu Európskeho parlamentu, jeho vplyv na komunitný život a samotný fakt príslušnosti k Únii zo strany každého člena komunity.

Prieskumy uskutočnené v rámci Eurobarometra

Z Európskeho parlamentu sa pravidelne začínajú rôzne konzultácie:

  • Tematické prieskumy: Zamerané na témy opísané vyššie a veľmi rôznorodého charakteru. Všeobecné konzultácie sa môžu konať vo všetkých členských štátoch alebo sa môžu zamerať na určité vekové, rodové alebo sociálne skupiny.
  • Parameter: Uskutočňuje sa každoročne vo všetkých členských krajinách a zameriava sa na poznanie ich dojmov z práce samotného parlamentu. Rovnakým spôsobom sa snaží zmerať mieru afinity a pocitu spolupatričnosti medzi európskym občanom a inou komunitou. inštitúcie .
  • Bleskový Eurobarometer: Ide o telefonáty občanom v súvislosti s konkrétnejším problémom. Tak, aby bolo možné získať závery na určitú tému v kratšom čase.