Ekonomická situácia

Ekonomická situácia je spoločná ekonomická situácia, ktorá ukazuje danú ekonomiku v danom čase. Inými slovami, súčasná situácia, ktorou hospodárstvo prechádza, ako aj jej vyhliadky do budúcnosti.

Ekonomická situácia

Ekonomická situácia je v tomto zmysle ekonomická situácia, ktorú daná ekonomika vykazuje v danom čase ako celok.

Súčasná situácia, ktorou táto ekonomika prechádza, teda ukazuje to, čo sa bežne označuje ako ekonomický výhľad. Inými slovami, konjunktúra odráža súčasný stav ekonomiky. Štát, ktorý možno zmeniť činnosťou rôznych sociálno-ekonomických činiteľov, čo vedie k novým scenárom konjunktúry.

Takto je daná situácia pre socioekonomické subjekty, ako aj vývoj ekonomických premenných, ktoré tvoria ekonomiku. Premenné ako ponuka, dopyt, úroková sadzba, ako aj ďalšie relevantné premenné.

Rozdiel medzi ekonomickou situáciou a štruktúrou

Ekonomická situácia a štruktúra sú dva pojmy, ktoré sa vzťahujú na podobné veci, ale ktoré predstavujú vzájomný opak. To znamená, že ekonomická situácia a štruktúra sú dva typy situácií, ktoré môže ekonomika predstavovať. To znamená, že keď hovoríme o ekonomických situáciách, môžeme povedať, že situácia je dočasná alebo štrukturálna, s odvolaním sa na veľkosť a dočasnosť veci.

V tomto zmysle je ekonomická situácia, ako sme už povedali, celkovou ekonomickou situáciou, ktorú vykazuje daná ekonomika v danom čase. Inými slovami, krátkodobá situácia, ktorá ukazuje aktuálny scenár danej ekonomiky.

Na druhej strane ekonomická štruktúra je situácia, ktorú ekonomika predstavuje a ktorú nemožno v krátkodobom horizonte zmeniť. Inými slovami, situácie, ktoré ekonomika predstavuje v dlhodobom horizonte, ktorým treba časom čeliť, pričom nepredstavujú dočasnú povahu, ktorú situácia predstavuje.

Vo všeobecnosti sa konjunktúra zvyčajne vzťahuje na špecifickú situáciu, ktorú ekonomika predstavuje. Na druhej strane, štruktúra sa týka zloženia ekonomiky z dlhodobého hľadiska.

Hlavné ukazovatele ekonomickej situácie

Na meranie situácie, ktorou ekonomika prechádza, existuje séria ukazovateľov, ktoré nazývame ukazovatele ekonomickej situácie. V tomto zmysle nám pomáhajú kontrolovať súčasnú situáciu, ktorou ekonomika prechádza, ako aj poznať stav situácie.

Medzi hlavné ukazovatele ekonomickej situácie patria:

  • Cenový index.
  • mzdy
  • Výroba.
  • Job.
  • Zahraničný obchod.
  • Spotreba domácností.
  • Objednávky od firiem.

Aj keď existuje veľa ukazovateľov ekonomickej situácie, tieto sú zvyčajne najpoužívanejšie. Niektoré ukazovatele, ktoré nám umožňujú hodnotiť správanie ekonomiky krajiny v danom období, v konjunkturálnom scenári.

Aj keď je pravda, že niektoré z nich môžu predstavovať dočasné problémy. Napríklad v súvislosti s nezamestnanosťou môžeme hovoriť o rôznych typoch nezamestnanosti. Medzi nimi štrukturálna nezamestnanosť.

Účinky hospodárskej politiky

Rovnako ako v prípade ekonomickej štruktúry, aj ekonomická situácia môže byť modifikovateľná, premenlivá pred pôsobením rôznych socioekonomických činiteľov. V tomto zmysle predstavuje ekonomická situácia väčšiu možnosť podstúpiť zmeny, keďže hovoríme o prchavejšom scenári, ako naopak predstavuje ekonomická štruktúra. Z tohto dôvodu zohráva v tejto veci zásadnú úlohu vplyv hospodárskej politiky.

Hospodárska politika riadená politikmi na danom území je teda nástrojom na riadenie ekonomickej situácie. V závislosti od vykonaných akcií budú mať väčší alebo menší vplyv na situáciu v krajine.

Preto je potrebné, aby keď situácia nie je priaznivá pre aktérov koexistujúcich v ekonomike, hospodárska politika, dobre aplikovaná, sa snažila modifikovať scenár, čím sa dosiahne konvergencia k priaznivejším scenárom, ktoré umožnia vyšší ekonomický rast a ďalší rozvoj. .

Príklad ekonomickej situácie

Aby som uviedol príklad ekonomickej situácie, najlepším ukazovateľom je zamestnanosť. Zamestnanosť je ukazovateľ, ktorý trpí veľkou sezónnosťou. Inými slovami, existujú scenáre konjunktúry, v ktorých sa premenná zamestnanosti správa tak či onak.

V tomto zmysle je sektor cestovného ruchu s vysokou mierou dočasného zamestnania sektorom, ktorý má tendenciu vytvárať pracovné miesta, keď sú vysoké špičky dopytu, aké sa vyskytujú počas letného obdobia. V tomto zmysle je leto a kolísanie zamestnanosti (nahor) dobrým príkladom situácie. No a vďaka letu dochádza k nárastu náboru personálu, ale aj k väčšej spotrebe.

Ako sme to urobili takto, Vianoce sú ďalším scenárom, ktorý veľmi dobre predstavuje konjunkturálny scenár. Vzhľadom na dátumy v mesiaci december dochádza k nárastu náboru personálu, čo umožňuje vzhľadom na situáciu znížiť počet nezamestnaných na území.