Daňová povinnosť

Daňová povinnosť je každá povinnosť, ktorá vzniká v dôsledku potreby platenia daní na podporu výdavkov štátu.

Daňová povinnosť

V dôsledku povinnosti platiť dane vznikajú povinnosti medzi daňovníkmi a správou. To znamená, že medzi daňovníkom a správou existuje vzťah, a preto je štát príslušný na zaplatenie dane. Cieľom platenia daní je, aby daňovník v súlade so svojimi ekonomickými možnosťami hradil nevyhnutné výdavky na údržbu štruktúr a inštitúcií štátu.

Za nesplnenie daňových povinností sa účtuje zodpovedajúca daňová pokuta.

Daňové povinnosti možno klasifikovať ako materiálne a formálne.

Prvky daňových povinností

 • Aktívny subjekt : Je to ten, kto žiada o zaplatenie daní (Správa).
 • Zdaniteľná osoba : Sú to osoby, ktoré sú povinné zaplatiť daň.
 • Daňovník : Všetci, ktorí plnia daňovú povinnosť.
 • Zdaniteľná udalosť : Okolnosti, ktoré zakladajú povinnosť zaplatiť daň.
 • Základ dane : Suma, z ktorej sa vypočítava daň.
 • Sadzba dane: Percento, ktoré sa použije na základ dane pre výpočet daňovej povinnosti.
 • Daňová kvóta : Suma, ktorú musí daňovník zaplatiť na zaplatenie dane.

Materiálne daňové povinnosti

 • Hlavná daňová povinnosť : Pozostáva z úhrady daňovej kvóty. Ak nastane zdaniteľné plnenie, daň sa musí zaplatiť, pokiaľ nenastane niektorý z prípadov oslobodenia od dane ustanovených v právnych predpisoch.
 • Povinnosti medzi jednotlivcami vyplývajúce z dane : Vznikajú v dôsledku daňovej výhody medzi daňovníkmi.
 • Povinnosť platiť na účet : Zahŕňa platby daňovému úradu. Čiastky daňovej kvóty sa zálohujú pred uskutočnením zdaniteľnej udalosti.
 • Povinnosti súvisiace s daňou z príslušenstva : Sú to povinnosti, ktoré treba robiť alebo nerobiť.

Formálne daňové povinnosti

Ide o povinnosti, ktoré ukladá zákon pri výkone daňových pohľadávok a konaní.