Čistý zisk

Čistý zisk je existujúci pojem v účtovníctve, ktorý označuje rozdiel medzi príjmami a nákladmi akejkoľvek spoločnosti v danom období. Je tiež známy ako príjem za rok, najmä keď robíme výkaz ziskov a strát.

Čistý zisk

V praxi by sme mohli definovať čistý zisk ako množstvo peňazí, ktoré môže mať spoločnosť po splnení svojich záväzkov vo forme daní alebo výdavkov.

Matematický výpočet čistého zisku sa vykonáva s prihliadnutím na to, že v prvom rade ide o výšku príjmov, od ktorých bude potrebné postupne odpočítať rôzne položky, ako sú náklady na predaj tovaru, odpisy, prevádzkové alebo mimoriadne náklady. , úroky a splatné daňové povinnosti.

Je dôležité odlíšiť čistý zisk od takzvaného hrubého zisku, ktorý je definovaný hlavnými operáciami, do ktorých sa spoločnosť zapája a môže byť kladný, ak existujú zisky, alebo záporný, ak existujú straty. Na zistenie hodnoty hrubého zisku stačí vypočítať rozdiel medzi celkovými tržbami a nákladmi na tieto tržby.

Čo robí sieť odlišnou, je to, že pridáva efekt uskutočnených platieb vo forme daní a veriteľov. To znamená, že by sme hovorili o výsledku po hrubom.

Výpočet čistého zisku

Vzorec je:

Čistý zisk

Hrubý zisk – dane – úroky – odpisy – réžia

Vo finančnom svete sa pojem čistý zisk často používa ako druh merača ekonomickej alebo prevádzkovej situácie spoločností. Zvýšenie čistého príjmu je často spojené so zvýšením hodnoty akcionárov.

Hoci to druhé je celkom bežné, nie vždy sa to tak deje, pretože podľa jeho vlastného zloženia závisí čistý zisk od rôznych premenných a od účtovného postupu, ktorému sú vystavené. Inými slovami, pri výpočte tohto výsledku existujú rôzne kritériá v závislosti od toho, ako sú usporiadané účtovné premenné.

Čistý zisk vo výkaze ziskov a strát

Čistý zisk je konečným výsledkom výkazu ziskov a strát spoločnosti, preto je známy ako výsledok roka:

Výkaz ziskov a strát

Príklad
Čistý príjem alebo tržby 100
– Priame náklady na predaný tovar -päťdesiat
Hrubá marža päťdesiat
– Všeobecné, personálne a administratívne výdavky – dvadsať
EBITDA 30
– Náklady na amortizáciu a rezervy -5
Zisk pred úrokmi a zdanením (BAIT) alebo EBIT 25
+ Mimoriadny príjem 1
– Mimoriadne výdavky -2
Obyčajný zisk 24
+ Finančný príjem 2
– Finančné výdavky -3
Zisk pred zdanením (BAT) alebo EBT 23
– Daň z príjmu právnických osôb 7
ČISTÝ ZISK ALEBO VÝSLEDOK ROKA 16