Ciele hospodárskej politiky

Ciele hospodárskej politiky sú súborom opatrení a rozhodnutí, ktoré vláda prijíma vo vzťahu k ekonomike krajiny.

Ciele hospodárskej politiky

V tomto zmysle hospodárska politika pozostáva z rozhodovania, ako aj z implementácie opatrení, ktoré sa snažia kontrolovať situáciu v ekonomike.

Hospodárska politika teda predpokladá sériu cieľov, na ktorých je založená. Inými slovami, aplikácii určitého vzťahu hospodárskych politík vždy predchádza nejaký dohodnutý cieľ, ktorý sleduje určitý cieľ.

Z tohto dôvodu nám musí byť jasné, že hospodárska politika vždy sleduje určité ciele. Ciele, ktoré možno stanoviť v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte.

Medzi cieľmi hospodárskej politiky teda môžeme rozlišovať krátkodobé (dočasné) ciele a dlhodobé (štrukturálne) ciele.

Krátkodobé ciele hospodárskej politiky

V rámci krátkodobých cieľov sa hospodárska politika zameriava na tri základné prvky:

 • Plná zamestnanosť : Vláda sa zameriava na vytváranie pracovných miest pre občanov krajiny. V prvom rade sa snažiť odstrániť nezamestnanosť. Na druhej strane sa snaží ukončiť štrukturálnu nezamestnanosť, ako aj znížiť sezónnosť v tých cyklickejších zamestnaniach. Skrátka, snaží sa poskytnúť pracovnej sile pracovnú pozíciu na zabezpečenie dobrej životnej úrovne.
 • Cenová stabilita : Využitím fiškálnej a menovej politiky má zaručiť cenovú stabilitu v krajine. Za týmto účelom je hospodárska politika zodpovedná za organizáciu všetkých mechanizmov takým spôsobom, aby inflácia zostala na optimálnej úrovni pre ekonomiku a jej ekonomické subjekty.
 • Zlepšenie platobnej bilancie : Pozostáva z vyrovnávania prílevu a odlevu kapitálu. Sledovaným cieľom je v prvom rade zaručiť platobnú schopnosť krajiny. Na druhej strane (a ak existuje), ďalším cieľom je zníženie zahraničného deficitu krajiny; a napokon aj udržanie optimálnej úrovne zásob krajiny.

Dlhodobé ciele hospodárskej politiky

Hospodárska politika sa teda, podobne ako v krátkodobom horizonte, zameriava aj na sledovanie série cieľov, ktoré sa v dôsledku ťažkostí, ktoré predstavujú, stanovujú z dlhodobého hľadiska.

 • Rozšírenie výroby : Jedným z hlavných cieľov hospodárskej politiky je predovšetkým hospodársky rast. A keďže hrubý domáci produkt (HDP) je hlavným meradlom ekonomického rastu, táto politika sa zameriava na zvyšovanie produkcie tovarov a služieb. Spôsobuje tak rozšírenie výroby s následným zvýšením HDP.
 • Uspokojovanie kolektívnych potrieb : Po druhé, ako ďalší z cieľov hospodárskej politiky z dlhodobého hľadiska máme kolektívne potreby. Vzhľadom na nedostatok zdrojov a neobmedzené potreby sa hospodárska politika zameriava na čo najefektívnejšiu distribúciu týchto zdrojov; vždy zaručiť pokrytie kolektívnych potrieb.
 • Zlepšenie rozdelenia príjmov a bohatstva : Rovnako ako v predchádzajúcej časti sa hospodárska politika zameriava na individuálne potreby. Z tohto dôvodu sa vo všeobecnosti zameriava na efektívne rozdeľovanie príjmov a bohatstva, znižovanie úrovne nerovnosti a garantovanie minimálnej spravodlivosti a rovnosti, je to jeden z hlavných cieľov hospodárskej politiky.
 • Ochrana a priority pre určité regióny alebo odvetvia : Hospodárska politika, ako aj iné prvky, je zodpovedná za ochranu vašej ekonomiky. Takže keď je pre danú ekonomiku prioritou nejaký sektor, je prostredníctvom toho tento sektor chránený. Teda vytváranie politík, ktoré sa snažia zvýhodniť tento sektor pred zahraničnými konkurentmi. To, čo je známe aj ako strategické sektory.
 • Zlepšenie regulácie súkromnej spotreby : Medzi dlhodobými cieľmi by sa malo zdôrazniť aj zlepšenie regulácie súkromnej spotreby . V tomto zmysle je cieľom aj organizovať hospodársku činnosť. Preto sa treba vyhnúť prípadom, v ktorých môže spoločnosť vytvoriť monopol, ako aj iným zvráteným účinkom hospodárskej činnosti.
 • Bezpečnosť dodávok: Medzi ciele, ktoré sleduje hospodárska politika, patrí zabezpečenie správneho a nepretržitého zásobovania obyvateľstva. V tomto zmysle základné tovary, ktoré zaručujú dôstojné životné podmienky.
 • Zlepšenie veľkosti alebo štruktúry populácie : Hospodárska politika sa tiež snaží podporovať udržateľné štruktúry populácie. V PAYG ekonomických systémoch musí ekonomika predstavovať štruktúru, ktorá zaručí správne fungovanie ekonomiky. V súvislosti s tým presadzovanie verejných politík, ktoré sa snažia kontrolovať úroveň populácie v každom segmente obyvateľstva, medzi ktoré patrí spoločnosť.
 • Skrátenie pracovného času : Postupom času je jedným z cieľov hospodárskej politiky zlepšenie životných podmienok. V dôsledku toho sa zameriava na rozvoj politík, ktoré podporujú produktivitu. Vytvorenie podmienok, ktoré umožnia produkovať viac v obmedzenejšom časovom období, čo umožní zdravšie a menej zhoršené životné podmienky.