CAPEX

Kapitálové výdavky (kapitálové výdavky), v španielskom kapitálovom výdavku, sú investíciou do kapitálu alebo fixných aktív, ktoré spoločnosť vykonáva buď na získanie, udržiavanie alebo zlepšenie svojich dlhodobých aktív.

CAPEX

Vysvetľuje sa ako investícia potrebná na udržanie alebo rozšírenie kapitálových aktív (továrne, stroje, vozidlá atď.). Je to veľmi dôležité v rámci činnosti firmy a jej budúceho vývoja.

Vieme, že budúcnosť spoločnosti, jej rast a peňažné toky, ktoré generuje, budú závisieť od uskutočnených investícií. Preto sú kapitálové výdavky vysoko relevantným prvkom v podnikaní spoločnosti. Okrem toho nám poskytuje informácie o tom, či spoločnosť investuje, aby pokračovala v raste alebo sa jednoducho udržala.

Disagregácia Capex

Investície spoločnosti do fixných aktív možno rozdeliť do dvoch typov podľa predmetu tejto investície:

  • Náklady na údržbu : Známe ako investícia do výmeny. To znamená investíciu potrebnú na pokrytie zníženia hodnoty a amortizácie fixných aktív. Dalo by sa to teda chápať ako nevyhnutnú investíciu spoločnosti na udržanie rovnakej súčasnej úrovne predaja.
  • Investície do expanzie : Ide o investíciu nevyhnutnú do fixných aktív na zvýšenie súčasnej úrovne predaja. To znamená, čo spoločnosť investuje do získania nového investičného majetku a / alebo zlepšenia súčasného.

Celková investícia spoločnosti do Capexu bude teda súčtom predchádzajúcich dvoch. S ktorým bude spoločnosť realizovať stratégiu expanzie, keď je celková úroveň Capex vyššia ako amortizačné náklady. To znamená, že investujete nielen do doplnenia majetku, ale aj do jeho zveľaďovania či vylepšenia.

Nájdenie Capex vo finančných výkazoch

Investície realizované spoločnosťami v Capex možno nájsť priamo vo výkaze peňažných tokov. Konkrétnejšie v peňažnom toku investičných činností. Existuje však veľmi jednoduchý vzorec, aby ste ho mohli vypočítať iba pomocou výkazu ziskov a strát a súvahy.

Ako je uvedené vyššie, celkové investičné náklady budú súčtom údržby a rozšírenia. Okrem toho sme náklady na údržbu začlenili do nákladov spoločnosti na amortizáciu. Preto vzorec na výpočet Capex začína od tejto sumy. Matematicky je jeho výpočet nasledovný:

Investície = Čistý majetok, stroje a zariadenia (rok t) – Čistý majetok, stroje a zariadenia (rok t-1) + Amortizácia (rok t)

Inými slovami, na výpočet Capex postupujeme podľa nasledujúcich krokov:

  1. Vezmeme súvahu spoločnosti za aktuálny rok a pozrieme sa na údaje o čistých aktívach.
  2. Od obežných čistých aktív odpočítame čisté aktíva zo zostatku za predchádzajúci rok.
  3. K výsledku pripočítame amortizáciu za tento rok, ktorá sa nachádza vo výkaze ziskov a strát.

Príklad CAPEX

Predpokladajme, že spoločnosť zverejnila svoju súvahu za predchádzajúci a aktuálny rok a aktuálny výkaz ziskov a strát. A týmto chceme vidieť investície do Capex uskutočnené počas tohto roka.

Súhrnná súvaha (čísla v tisícoch EUR)
Aktívne Rok 0 1. ročník pasívny Rok 0 1. ročník
Box 5 8 Krátkodobý dlh Fra 150 200
Zásoby 150 100 Poskytovatelia 200 76
zákazníkov 300 500 Čakajúca platba odplaty 75 23
Preddavky pre zamestnancov päťdesiat 65 Veritelia (nedaňoví) 32 58
Ostatné obežné aktíva päťdesiat 2 Ostatné záväzky prevádzkový obj 25 dvadsať
Celkové aktíva 555 675 Celkové bežné pasíva 482 377
Finančný fixný majetok 325 0 Iná dlhodobá zodpovednosť pätnásť 36
Čistý fixný majetok 550 800 Dlhodobý finančný dlh 225 69
Ostatné fixné aktíva 42 107 Celkové dlhodobé záväzky 240 105
Celkový dlhodobý majetok 917 907
akciové fondy 750 1 100
CELKOVÉ AKTÍVA 1 472 1 582 SPOLU ZÁVÄZKY 1 472 1 582

Ako výkaz ziskov a strát:

Súhrnný výkaz ziskov a strát
tisíce € 1. ročník
Predaj 2000
Náklady na predaj (600)
Hrubá marža 1 400
Osobné výdavky (250)
Všeobecné výdavky (päťdesiat)
Ďalšie výdavky (pätnásť)
EBITDA 1 085
Amortizácia (65)
EBIT 1 020
Finančný príjem 35
Finančné výdavky (55)
Finančné výsledky (dvadsať)
Rdo pred zdanením 1 000
dane (300)
Čistý zisk 700

Podľa vyššie uvedeného vzorca a s pomocou účtovnej závierky spoločnosti priloženej v príklade bude výsledkom investície do Capex:

Investície = (800 – 550) + 65 = 315.

Ako môžeme vidieť v tomto prípade, spoločnosť vykonáva politiku expanzie, pretože Capex> Amortizations.