Verejná správa

Verejná správa zahŕňa všetky orgány verejného sektora vytvorené na plnenie úlohy správy a riadenia organizácií, inštitúcií a agentúr štátu. Verejná správa plní základnú funkciu, ktorou … Read more

Správa podľa cenných papierov

Manažment cenných papierov je nový spôsob riadenia, ktorý spoločnosti využívajú. Spočíva vo výbere súboru hodnôt, ktoré zdieľajú a uvádzajú do praxe všetci ľudia, ktorí v … Read more

Riadenie podľa procesov

Procesné riadenie je prístup, ktorý považuje organizáciu za sieť súvisiacich a vzájomne prepojených procesov. Preto je to spôsob riadenia organizácie na základe procesov, ktoré sa … Read more

Riadenie podľa cieľov

Riadenie podľa cieľov je definované ako obchodná stratégia, v ktorej pracujú všetci zamestnanci a manažéri spoločnosti s cieľom dosiahnuť ciele, ktoré boli predtým navrhnuté. Vo … Read more

Moderná administratíva

Moderná administratíva je proces uplatňovania osvedčených postupov založených na nových postupoch a prístupoch, ktoré umožňujú lepšie prispôsobenie sa zmenám, ktoré prebiehajú v sociálnom a ekonomickom … Read more

Zmiešané podávanie

Zmiešaná správa je taká, ktorá má na starosti riadenie verejného aj súkromného kapitálu. Zahŕňa všetky organizácie, ktoré sú pod jurisdikciou verejného a súkromného sektora. Zmiešaný … Read more

Správa logistiky

Logistický manažment je súbor operácií a stratégií, ktoré musí spoločnosť implementovať. To pre efektívnu prepravu vášho tovaru ku koncovému zákazníkovi. To znamená, že prostredníctvom tohto … Read more

Finančná správa

Finančný manažment je disciplína, ktorá sa zaoberá riadením finančných zdrojov spoločnosti, pričom sa dbá na ich ziskovosť a likviditu. Finančný manažment má v skutočnosti v … Read more

Time management

Time management je séria mechanizmov, ktoré má organizácia, pokiaľ ide o efektívne definovanie svojich procesov. Na tento účel berie do úvahy optimálne trvanie úloh, ktoré … Read more

Administrácia predaja

Administratíva predaja sú všetky postupy, rozhodnutia, úkony dohľadu a kontroly, auditu a hodnotenia, ktoré prebiehajú v spoločnosti a súvisia s predajnými operáciami. Primárnym cieľom administratívy … Read more

Projektový manažment

Projektový manažment je metodika, pomocou ktorej je možné efektívne využívať zdroje, ktoré má určitý projekt k dispozícii. Prostredníctvom projektového manažmentu je možné zefektívniť riadenie zdrojov … Read more

Operatívna administratíva

Prevádzkový manažment pozostáva z plánovania, riadenia, organizovania a kontroly výrobných procesov spoločnosti s cieľom vytvárať hodnoty. Týmto spôsobom prostredníctvom tejto riadiacej činnosti rozhoduje výrobné oddelenie, … Read more