Zysk

Zysk to pojęcie, które odnosi się do korzyści ekonomicznych, zysku lub, mówiąc słowami Karola Marksa, zysku kapitałowego. Wszystko to poprzedzone kontrolą produkcji lub dystrybucji usługi lub towaru.

Zysk

Zysk odnosi się do sytuacji, w której osoba po wykonaniu określonej działalności gospodarczej generuje dodatkową korzyść. Ta korzyść jest znana jako zysk.

Tak więc zysk jest jedną z głównych zasad kapitalizmu, ponieważ ustanawia system, w którym poprzez zysk generowany jest interes i prywatna motywacja ludzi. Dzieje się tak, ponieważ rynki, podobnie jak państwa, muszą gwarantować korzystanie z prawa do własności prywatnej i prawa do wyzysku. Wszystko to odpowiada odpowiedniemu podatkowi za wygenerowanie wspomnianego zysku.

Duch zysku

Mówi się, że działalność gospodarcza ma na celu zysk, gdy eksploatacja dobra lub usługi jest prowadzona w celu uzyskania ekonomicznego zwrotu. To znaczy, gdy dana osoba wykonuje zadanie, aby uzyskać za to korzyść finansową. To właśnie znamy jako motyw zysku.

Warto to podkreślić, gdyż wiele fundacji i organizacji, jak np. organizacje pozarządowe, prowadzi działalność gospodarczą, ale nie dla zysku. Oznacza to, że nie generują z tego zysku, ponieważ robią to bez własnego celu gospodarczego.

Utrata zysku

Utrata zysku to szkoda majątkowa spowodowana brakiem zysku, spowodowana czynem bezprawnym, szkodą osoby trzeciej lub naruszeniem umowy.

Kiedy dana osoba musi przestrzegać umowy, a jej naruszenie pociąga za sobą utratę korzyści dla kontrahenta, mówi się o sytuacji utraty zysku.

Taka sytuacja podlega karze. W ten sposób przyczyna szkody jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania osobie poszkodowanej. W ten sposób odpowiadają mu za szkody i straty do czasu naprawienia poniesionej szkody.