Zarządzanie wiedzą

Zarządzanie wiedzą to proces, który przebiega zgodnie z systematycznym, logicznym i zorganizowanym porządkiem wytwarzania, przekazywania i stosowania wiedzy.

Zarządzanie wiedzą

Zasadniczo zarządzanie wiedzą w organizacjach ma miejsce, gdy wiedza i doświadczenia są przekazywane od jednej osoby lub grupy do innej osoby lub grupy, która jest częścią organizacji.

Dlatego zarządzanie wiedzą jest systemem ułatwiającym przekazywanie indywidualnych i zbiorowych doświadczeń. Te doświadczenia są częścią wiedzy o zasobach ludzkich, które pracują w organizacji. Celem jest zapewnienie, aby ta wiedza stała się wartością dodaną dla firmy i pozwoliła jej uzyskać trwałą przewagę nad innymi.

Ponieważ wiedzy nie można traktować jako czegoś wyłącznego dla każdego pracownika. Wiedza jest dzielona i staje się ważnym atutem firmy. Dzieląc się wiedzą, każdy może z niej korzystać, a to pozwala firmom zwiększyć swoją efektywność i produktywność.

Innymi słowy, zarządzanie wiedzą pozwala firmom dodawać wartości dodane do produktów i usług, które sprzedają na rynku. Ta wartość dodana sprawia, że ​​znacznie różnią się od konkurencji.

Czy informacja to wiedza?

Musimy wyjaśnić, że informacja i wiedza nie oznaczają tego samego.

1. Informacje

Niewątpliwie informacje obejmują szereg danych uporządkowanych zgodnie z ich istotnością i celem. Informacja to wiadomość przekazywana do osoby lub grupy osób należących do organizacji. Przesłanie to jest przekazywane w celu osiągnięcia proponowanych celów.

2. Wiedza

Natomiast wiedza to zbiór wiedzy, który często jest trudny do przekazania. Z tego powodu konieczne jest opracowanie serii podręczników, tabel, diagramów i wszelkich innych narzędzi ułatwiających ich przekazywanie w organizacji.

Z drugiej strony wiedza stale się rozwija. Ewoluuje poprzez interakcję z ludźmi, którzy z niej korzystają i środowiskiem, w którym działa organizacja. Tak więc wiedza jest stale uzupełniana i ulepszana.

Rodzaje wiedzy

Istnieją dwa, głównie dwa rodzaje wiedzy:

1. Wyraźne

Rzeczywiście, wiedza jawna to rodzaj wiedzy, który osiąga pewien stopień sformalizowania w czasie opracowywania dokumentów, zasad, kodeksów i norm. Pozwala to na ułatwienie procesu przekazywania poprzez szkolenia i kursy dla formacji, które muszą być oferowane na stałe dla zasobów ludzkich.

2. milczący

Otóż ​​wiedza ukryta to wiedza, którą posiada każda osoba wchodząca w skład firmy i która jest powiązana z nabytym doświadczeniem i umiejętnościami. Ma to duże znaczenie dla każdej firmy, ale trudniej jest komunikować się i udostępniać.

W związku z tym jest wartością niematerialną i trudną do sformalizowania. Ponieważ zawiera szereg przekonań, wartości, intuicji i emocji. Z tego powodu trudno ją sformalizować słowami, gdyż uzewnętrznia się ją poprzez działania afektywne.

Zarządzanie wiedzą Rodzaje wiedzy 1
Zarządzanie wiedzą
rodzaje wiedzy

Korzyści ze stosowania zarządzania wiedzą

Organizacje, które właściwie stosują zarządzanie wiedzą, czerpią następujące korzyści:

1. Łatwy dostęp do przydatnej i odpowiedniej wiedzy

Po pierwsze, gdy zastosuje się odpowiednie zarządzanie wiedzą, każdy w organizacji może szybko uzyskać dostęp do wiedzy. Ta wiedza jest przydatna i istotna.

W rzeczywistości, mając łatwy dostęp do wiedzy istniejącej w organizacji, każdy może jasno wiedzieć, kto posiada wiedzę ukrytą lub zrozumiałą. I wiadomo, gdzie znaleźć wiedzę jawną, czyli taką, którą trzeba jasno i szczegółowo określić.

2. Redukcja czasu

Po drugie, poprzez właściwe zarządzanie wiedzą można skrócić czas, jaki firmy poświęcają na opracowywanie nowych produktów. Podobnie mniej czasu potrzeba na ulepszenie istniejących produktów. A także zminimalizowane są czasy rozwiązywania pojawiających się problemów.

3. Redukcja kosztów

Po trzecie, koszty są ogólnie zredukowane, ponieważ koszty związane z powtarzającymi się błędami są eliminowane. Jeśli posiadasz odpowiednią wiedzę na temat procesów, popełnianych jest mniej błędów i wzrasta efektywność firmy.

4. Zarządzanie aktualną i innowacyjną wiedzą

Wreszcie, jeśli zarządzanie wiedzą jest stosowane prawidłowo, użyteczna i odpowiednia wiedza może być stale odnawiana. Dzięki temu wiedza, którą dysponują pracownicy organizacji, jest zawsze aktualna. Podobnie wiedza zawsze będzie innowacyjna, aby firma lepiej reagowała na zmiany, które mogą zajść.

Korzyści z zarządzania wiedzą 1
Zarządzanie wiedzą
Korzyści

Jakie są najważniejsze elementy zarządzania wiedzą?

Oczywiście wiedza jest własnością ludzi lub kapitału ludzkiego, który jest częścią organizacji. Jednak najważniejszymi elementami zainteresowania zarządzaniem wiedzą są umiejętności i informacje, które ludzie posiadają.

Generalnie wszyscy wiemy, że wiedza, jaką posiada kapitał ludzki firmy, jest istotnym i decydującym zasobem dla organizacji. Ponieważ od dobrego lub złego wykorzystania i wykorzystania, które zostanie z niego wykonane, zależeć będzie sukces lub porażka firmy.

Oczywiście ta wiedza stanowi know-how organizacji. Jeśli firmie uda się właściwie wykorzystać ten składnik wartości niematerialnych, może osiągnąć sukces. Dlatego konieczne jest, aby ta wiedza była przechowywana i organizowana w systemach informatycznych firmy.

Rzeczywiście, gdy istnieje dobrze zorganizowany system informacyjny, dostęp do tej wiedzy można uzyskać szybko i skutecznie. Wszystko to ułatwia podejmowanie decyzji w każdej sytuacji lub napotkanym problemie.

Narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu wiedzą

Główne narzędzia, które można wykorzystać w zarządzaniu wiedzą to:

  • Edukacja korporacyjna : obejmuje wszelkiego rodzaju szkolenia i warsztaty, które pracownicy otrzymują poza firmą. Jest to formalny proces zdobywania wiedzy, by mogli nawet uczęszczać na uniwersytety.
  • Zarządzanie umiejętnościami: Jest to model strategiczny, w którym umiejętności i postawy, które muszą posiadać pracownicy organizacji, są określane i zarządzane. Ma to na celu realizację założonych celów
  • Zarządzanie informacją: Odnosi się do systemów informacyjnych, w których informacje są uporządkowane i uporządkowane. Aby w łatwy sposób dotarła do wszystkich, którzy tego potrzebują, a wraz z nią proces podejmowania decyzji był łatwiejszy.
  • Uczenie się w organizacji: Motywuje kolektywne uczenie się, dzięki czemu generowany jest proces ciągłej innowacji. Gdzie rozumie się, że błędy nie są porażką, ale że błędy pomagają w ciągłym doskonaleniu firmy.
  • Informacje o konkurencji : chodzi o utrzymywanie kontaktu z rynkami w celu znalezienia nowych możliwości biznesowych. W ten sam sposób pozwala firmie przewidywać zagrożenia, które mogą na nią wpływać i stawić im czoła w bardziej odpowiedni sposób.

Podsumowując można stwierdzić, że zastosowanie zarządzania wiedzą jest korzystne dla każdej firmy. Ponieważ pozwala organizacji na stosowanie lepszych strategii, praktyk, technik i rozwiązań. Powoduje wzrost efektywności i produktywności organizacji. Podobnie, standaryzacja procesów usprawnia podejmowanie decyzji.