Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami to metodologia, dzięki której możliwe jest efektywne wykorzystanie zasobów dostępnych dla danego projektu.

Zarządzanie projektami

Poprzez zarządzanie projektami możliwe jest usprawnienie zarządzania zasobami wykorzystywanymi w projekcie. Innymi słowy, obejmuje zaprojektowanie optymalnych metod administracyjnych.

Cel efektywności wyznaczony przez administrację realizowany jest poprzez tworzenie i realizację planów lub strategii. Wszystkie z nich muszą jednocześnie realizować cele ogólne, takie jak większa produktywność, kontrola kosztów lub określony poziom wydajności.

Jednym z głównych celów administracji jest przestrzeganie uzgodnień z kierownictwem. W rezultacie powszechne jest tworzenie raportów, takich jak biznesplany czy plany zarządzania.

Fazy ​​zarządzania projektem

Koncepcyjnie administracja obejmuje różne etapy. W ten sposób możemy obserwować administrację danego projektu jako kompendium następujących elementów:

  • Planowanie.
  • Organizacja.
  • Wykonanie lub zarządzanie.
  • Kontrola.

W ten sposób możliwe jest wytyczenie zakresu działań zarządzania projektami, wyznaczając tym samym cele do realizacji i środki do ich realizacji.

Na bardziej praktycznym poziomie zarządzanie projektami zakłada osiągnięcie różnych zasad, wśród których wyróżniamy następujące:

  • Definicja celów : te, które należy realizować przy podejmowaniu projektu. To znaczy planowane cele.
  • Projekt schematu organizacyjnego i alokacja procesów : Ważne jest, aby zdefiniować strukturę organizacji i podział odpowiedzialności między jej członków.
  • Inwentaryzacja zasobów : Należy określić listę zasobów dostępnych do osiągnięcia wyznaczonych celów.
  • Konfiguracja szablonów : Właściwy dobór profesjonalistów, na których będzie się liczyć przy realizacji projektu, jest częścią administracji.

Odpowiedzialność za zarządzanie projektem

Zwykle odpowiedzialność ta spada na osoby lub działy kierownicze posiadające uprawnienia decyzyjne w firmie lub instytucji.

W tym sensie często zarządzanie projektami jest realizowane przez zespoły zarządzające. Często mają też przeszkolenie i kwalifikacje do tego typu zadań administracyjnych.

Te parametry mają zastosowanie do wszystkich typów organizacji komercyjnych i firm.

Zarządzanie projektami a zarządzanie projektami

Zgodnie z koncepcją administracji można odróżnić ten obszar od zarządzania projektami.

Często oba terminy są używane zamiennie w potoczny sposób. Jest jednak między nimi wyraźna różnica.

Podczas gdy administracja ustala i definiuje planowanie niezbędne do osiągnięcia celów założonych w projekcie, kierownictwo musi obejmować te działania, które pozwalają na ich osiągnięcie.

W tym sensie zarządzanie jest zwykle rozumiane jako wdrażanie wstępnie zdefiniowanych podejść z administracją.