Wyjście

Produktem wyjściowym jest zestaw towarów i usług, które firma lub branża uzyskuje dzięki połączeniu różnych czynników produkcji.

Wyjście

Innymi słowy, termin produkcja odnosi się do wszystkich towarów, które są uzyskiwane z procesu produkcyjnego. To w celu zaoferowania go na rynku w zamian za wynagrodzenie.

Aby lepiej zrozumieć znaczenie produktu, musielibyśmy spojrzeć na niego w ramach tabeli input-output, która jest uproszczoną reprezentacją produkcji i wykorzystania dóbr i usług w kraju lub regionie.

Tablicę przepływów międzygałęziowych stworzył urodzony w Rosji amerykański ekonomista Wassily Leontief. To on przedstawił je w 1941 roku w swojej pracy „Struktura gospodarki amerykańskiej”. Jego znaczenie było takie, że w 1973 Leontief otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii.

W tej tabeli wyniki procesu produkcyjnego są wyjściami, natomiast nakłady są nakładami niezbędnymi do uzyskania tych dóbr lub usług.

Ta tabela pozwala nam na przykład obserwować, jak rozkłada się produkcja sektora. Na przykład produkcja rolna jest pozyskiwana przez konsumentów i inne gałęzie przemysłu, wśród których może być sam sektor rolniczy (niektóre pozostałości organiczne mogą być na przykład wykorzystane jako nawóz jako nawóz).

Należy również zauważyć, że różnica między wartością wytworzonych produktów a wartością zużytych nakładów jest równa wartości dodanej przez firmę lub branżę w okresie badania.

Luka popytowa

W ekonomii istnieje również luka popytowa lub luka produkcyjna, która jest różnicą między potencjalnym produktem krajowym brutto (PKB) a realnym lub obserwowanym PKB.

Musimy pamiętać, że potencjalny PKB to maksymalny poziom produkcji, jaki kraj mógłby uzyskać, biorąc pod uwagę posiadane przez siebie czynniki produkcyjne. Ta teoretyczna wartość jest osiągana m.in. wtedy, gdy osiągnięta zostanie stopa bezrobocia nie powodująca przyspieszenia inflacji – stopa NAIRU, która jest zgodna ze stabilną inflacją.

Wyjście w informatyce

W informatyce dane wyjściowe odpowiadają danym, które komputer dostarcza po przetworzeniu otrzymanych informacji.

Należy zauważyć, że dane wyjściowe można uzyskać w formacie cyfrowym, takim jak audio lub wideo, lub za pomocą nośnika materiałowego, takiego jak podczas drukowania.