Sytuacja ekonomiczna

Koniunktura gospodarcza to wspólna sytuacja gospodarcza, którą dana gospodarka przedstawia w określonym czasie. Innymi słowy, aktualna sytuacja, w jakiej znajduje się gospodarka, a także jej perspektywy na przyszłość.

Sytuacja ekonomiczna

W tym sensie sytuacja gospodarcza to sytuacja ekonomiczna, jaką dana gospodarka przedstawia w danym momencie jako całość.

Tym samym obecna sytuacja, przez którą przechodzi ta gospodarka, ukazująca to, co powszechnie określa się mianem perspektyw gospodarczych. Innymi słowy, sytuacja ta odzwierciedla obecny stan gospodarki. Państwo, które może być modyfikowane przez działania różnych podmiotów społeczno-ekonomicznych, dając początek nowym scenariuszom koniunkturalnym.

W ten sposób dana jest koniunkcja dla podmiotów społeczno-ekonomicznych, a także ewolucja zmiennych ekonomicznych, które składają się na gospodarkę. Zmienne, takie jak podaż, popyt, stopa procentowa, a także inne istotne zmienne.

Różnica między sytuacją gospodarczą a strukturą

Sytuacja gospodarcza i struktura to dwa pojęcia, które odnoszą się do podobnych rzeczy, ale reprezentują przeciwieństwo. Oznacza to, że sytuacja gospodarcza i struktura to dwa rodzaje sytuacji, jakie może przedstawiać gospodarka. To znaczy, gdy mówimy o sytuacjach ekonomicznych, możemy powiedzieć, że jest to sytuacja przejściowa lub strukturalna, odnosząc się do ogromu i czasowości sprawy.

W tym sensie sytuacja gospodarcza, jak mówiliśmy, to ogólna sytuacja gospodarcza, jaką dana gospodarka przedstawia w danym czasie. Innymi słowy krótkookresowa sytuacja, która pokazuje obecny scenariusz danej gospodarki.

Natomiast z drugiej strony struktura gospodarcza to sytuacja, którą przedstawia gospodarka i której nie można modyfikować w krótkim okresie. Innymi słowy, sytuacje, w których gospodarka przedstawia się w perspektywie długoterminowej, z którymi należy się zmierzyć w czasie, nie przedstawiając tymczasowego charakteru sytuacji.

Ogólnie rzecz biorąc, koniunkcja zwykle odnosi się do konkretnej sytuacji, jaką przedstawia gospodarka. Z drugiej strony struktura odnosi się do składu gospodarki w długim okresie.

Główne wskaźniki koniunktury

Aby zmierzyć sytuację, przez którą przechodzi gospodarka, istnieje szereg wskaźników, które nazywamy wskaźnikami sytuacji gospodarczej. W tym sensie pomagają nam kontrolować obecną sytuację, przez którą przechodzi gospodarka, a także poznać stan sytuacji.

Wśród głównych wskaźników sytuacji gospodarczej są:

  • Indeks cen.
  • Wynagrodzenie
  • Produkcja.
  • Stanowisko.
  • Handel zagraniczny.
  • Konsupcja gospodarstwa domowego.
  • Zamówienia firmowe.

Chociaż istnieje wiele wskaźników koniunktury, są one zazwyczaj najczęściej wykorzystywane. Niektóre wskaźniki, które pozwalają nam ocenić zachowanie gospodarki kraju w danym okresie, w scenariuszu koniunkturalnym.

Chociaż prawdą jest, że niektóre z nich mogą stwarzać tymczasowe problemy. Na przykład w odniesieniu do bezrobocia możemy mówić o różnych rodzajach bezrobocia. Wśród nich bezrobocie strukturalne.

Skutki polityki gospodarczej

Podobnie jak w przypadku struktury gospodarczej, sytuacja gospodarcza może być modyfikowana, zmienna przed działaniami różnych podmiotów społeczno-ekonomicznych. W tym sensie sytuacja gospodarcza przedstawia większą podatność na zmiany, ponieważ mówimy o scenariuszu bardziej ulotnym niż, przeciwnie, przedstawiany przez strukturę gospodarczą. Z tego powodu wpływ polityki gospodarczej odgrywa w tej materii fundamentalną rolę.

Tym samym polityka gospodarcza, prowadzona przez polityków na danym terytorium, jest narzędziem zarządzania sytuacją gospodarczą. W zależności od podejmowanych działań będą one miały większy lub mniejszy wpływ na sytuację w kraju.

Dlatego konieczne jest, aby w sytuacji, gdy sytuacja nie jest korzystna dla podmiotów współistniejących w gospodarce, dobrze prowadzona polityka gospodarcza starała się modyfikować scenariusz, tworząc zbieżność w kierunku scenariuszy korzystniejszych, pozwalających na większy wzrost gospodarczy i dalszy rozwój. .

Przykład sytuacji ekonomicznej

Aby podać przykład sytuacji gospodarczej, najlepszym wskaźnikiem na to jest zatrudnienie. Zatrudnienie jest wskaźnikiem, który cierpi z powodu dużej sezonowości. Innymi słowy, istnieją scenariusze koniunkturalne, w których zmienna zatrudnienia zachowuje się w taki czy inny sposób.

W tym sensie sektor turystyczny, charakteryzujący się wysokim wskaźnikiem zatrudnienia tymczasowego, jest sektorem, który zwykle generuje zatrudnienie, gdy występują wysokie szczyty popytu, takie jak w okresie letnim. W tym sensie lato i zróżnicowanie zatrudnienia (w górę) jest dobrym przykładem sytuacji. Cóż, dzięki lecie następuje wzrost zatrudnienia personelu, a także większa konsumpcja.

Jak już to zrobiliśmy, Boże Narodzenie to kolejny scenariusz, który bardzo dobrze przedstawia scenariusz koniunkturalny. Biorąc pod uwagę te daty, w grudniu następuje wzrost zatrudnienia personelu, co pozwala ze względu na sytuację zmniejszyć liczbę bezrobotnych na terenie.