Światowa Organizacja Handlu (WTO)

Światowa Organizacja Handlu (WTO) to międzynarodowa organizacja, której głównym celem jest promowanie jak największego przepływu handlu między krajami. W ten sposób przyczyniając się do wzrostu gospodarczego i rozwoju świata.

Światowa Organizacja Handlu (WTO)

Organizacja, która powstała w 1995 roku, jest spadkobiercą Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT w języku angielskim). Była to tymczasowa umowa handlowa i taryfowa, która regulowała handel światowy od okresu po II wojnie światowej do powstania WTO. Ponieważ te tymczasowe umowy nie mają żadnych ram instytucjonalnych ani struktury, konieczne było utworzenie tej międzynarodowej organizacji.

Cele WTO

Jak już wspomnieliśmy, głównym celem organizacji jest promowanie wolnego handlu w celu podniesienia poziomu życia i dochodów ludności świata. Był to również główny cel GATT. Jednak w WTO wymagane są dwa nowe aspekty, które nie zostały uwzględnione w GATT, a mianowicie:

  • Wprowadzana jest koncepcja zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że należy optymalnie wykorzystać zasoby naturalne, jednocześnie chroniąc środowisko.
  • Uznaje się, że potrzebne są dalsze wysiłki, aby zwiększyć udział krajów najsłabiej rozwiniętych w światowym handlu.

Funkcje WTO

W celu realizacji ww. celów WTO pełni następujące funkcje:

  • Administrowanie umowami handlowymi.
  • Funkcjonuje jako ramy dla nowych wielostronnych negocjacji handlowych między krajami członkowskimi.
  • Zarządza zintegrowanym systemem rozstrzygania sporów. Innymi słowy, gdy rząd członka uważa, że ​​inny rząd państwa naruszył umowę lub zobowiązanie, które zawarł w ramach WTO, organizacja pracuje nad rozwiązaniem sporu handlowego i zapewnieniem zgodności z przepisami.
  • Zarządza mechanizmem przeglądu polityki handlowej.
  • Współpracuj z MFW i Bankiem Światowym. Będąc jego celem, moc do osiągnięcia większej spójności w światowej polityce gospodarczej.

Członkowie Światowej Organizacji Handlu (WTO)

W listopadzie 2015 organizacja liczy 162 członków. Ponadto, ponieważ istnieje możliwość bycia nie członkiem, ale obserwatorem organizacji, z jakością obserwatora od końca 2015 roku istnieją 22 państwa.

Uznanie statusu obserwatora oznacza, że ​​rządy lub organizacje (na przykład MFW również uczestniczy jako obserwator w niektórych organach WTO) mogą śledzić obrady dotyczące interesujących ich kwestii. Innymi słowy, rząd-obserwator może uczestniczyć i uczestniczyć w spotkaniach, ale nie ma prawa głosowania w ramach organizacji.

Zamiast tego członkowie mają prawo do głosowania. Uchwały, w przypadku głosowania, są podejmowane zwykłą większością głosów (dla każdego kraju jeden głos), chociaż do przyjęcia nowych członków i zmian w umowach wymagana jest większość dwóch trzecich.