Świadomość klasowa

Świadomość klasowa jest według marksizmu elementem, dzięki któremu jednostki są świadome przynależności do określonej klasy społecznej i mogą odpowiednio działać społecznie w obronie swoich interesów.

Świadomość klasowa

Świadomość klasowa jest postulatem marksistowskiego studium gospodarki i społeczeństwa, które daje jednostce, która daje jednostce proletariackiej narzędzie do organizowania się w proletariackiej klasie robotniczej i zwalczania wyzysku, którego doświadcza kapitalistyczna klasa burżuazyjna.

Zgodnie z tym komunistycznym i marksistowskim założeniem świadomość klasowa zapobiega alienacji jednostki. Ponieważ jest w stanie zrozumieć swoją sytuację jako uciskanego pracownika i może odpowiednio działać, ujawniając się.

W ten sposób, dzięki tej świadomości klasowej, każdy człowiek ma możliwość uznania siebie za część pewnej hierarchii społeczno-ekonomicznej. Według marksizmu dzieje się to na dwa sposoby:

  • Jesteś członkiem klasy burżuazyjnej i kapitalistycznej, która jest właścicielem państwowych środków produkcji
  • Albo jesteś częścią klasy robotniczej, albo proletariatu.

Możliwości otwierane przez świadomość klasową

Zrozumienie, że istnieje antagonistyczna i przeciwna relacja między burżuazją a proletariatem, jest podstawową ideą, która daje początek świadomości klasowej. Wręcz przeciwnie, jak wskazano poprzednio, doszłoby do wyobcowania ze społeczeństwa, gdyby nie można było na co dzień ustalić tego rozróżnienia między klasą burżuazyjną i proletariacką.

W ten sposób klasa robotnicza ma, zgodnie z argumentami Karola Marksa, obowiązek uznania się za taką i dążenia do walki klasowej i, w rezultacie, do dyktatury proletariatu.

W tym sensie można określić, że świadomość klasowa jest podstawą późniejszej rewolucji robotniczej ze strony proletariatu. Dzieje się tak, ponieważ pierwszym krokiem do tego jest uniknięcie alienacji i uzyskanie samouznania lub samookreślenia się jako klasa uciskana przez system kapitalistyczny.