Różnica między państwem a rządem

Różnica między państwem a rządem polega na tym, że drugi jest częścią pierwszego. Innymi słowy, rząd jest, razem z ludnością i terytorium, częścią państwa.

Różnica między państwem a rządem

W życiu codziennym pojęcia państwa i rządu są często mylone.

Ideą artykułu jest zatem przedstawienie czytelnikowi ogólnych wyobrażeń na temat tego, czym jest Państwo, a także czym jest Rząd. Dopuszczenie zróżnicowania obu pojęć, a także odpowiedzialności, jaka spoczywa na obu podmiotach.

Dlatego przede wszystkim i zanim przejdziemy dalej, musimy wiedzieć, czym jest państwo, a co rząd.

Czym jest państwo?

Państwo jest rozumiane jako zbiór instytucji publicznych, których właścicielem jest dany kraj. Są one odpowiedzialne za regulowanie wszystkich działań, które mają miejsce w tym kraju, kontrolując całą działalność generowaną w kraju. W tym sensie jest definiowana jako organizacja polityczna. Ale podkreślając fundamentalne aspekty, takie jak ponadczasowy charakter, pozostawanie niezależnie od rządu, który jest u władzy. Należy powiedzieć, że państwo jest organizacją działającą niezależnie, przestrzegającą szeregu zasad i praw.

Państwo składa się z trzech podstawowych elementów: ludności, terytorium i rządu.

W ten sposób cieszy się suwerennością w rękach ludzi. Jak również wewnętrzna autonomia, która ją definiuje.

Charakterystyka państwa

Państwo przedstawia szereg cech, które rządzą zasadami, których musi przestrzegać, aby zdefiniować siebie jako takie:

 • Ma ponadczasowy charakter, niezależnie od rządu.
 • Ma rząd, który nią zarządza i kieruje.
 • Ma terytorium, a także ludność, która cieszy się suwerennością.
 • Jest zorganizowany przez organizacje, które regulują działalność.
 • Ma szereg praw i obowiązków na arenie międzynarodowej.
 • Jest przedmiotem międzynarodowego prawa publicznego.
 • Jest uznawany i utrzymuje stosunki z innymi państwami.

Jakie są rodzaje państw?

Państwo, podobnie jak rząd, może prezentować się inaczej. Główne sposoby, w jakie państwo może się zaprezentować, to:

 • Państwo federalne : władza podzielona między różne autonomie na całym terytorium.
 • Unitary State : Będąc scentralizowaną władzą, w tej samej władzy politycznej, która ma całą władzę.

Czym jest rząd?

Rząd to zbiór instytucji i osób, które po dojściu do władzy określoną drogą są odpowiedzialne za administrowanie i kierowanie państwem. Ponadto rząd jest jednym z jego elementów składowych, obok ludności i terytorium. Każdemu państwu należy zatem zapewnić rząd, który będzie odpowiedzialny nie tylko za jego reprezentowanie, ale także za zarządzanie nim i kierowanie nim.

Idąc tym tropem, rząd musi zapewnić, że suwerenność w rękach ludzi jest zagwarantowana, a także autonomia wewnętrzna, którą oni prezentują.

Charakterystyka rządu

Główne cechy rządu, które należy podkreślić, to:

 • To jest tymczasowe.
 • Wraz z terytorium i ludnością stanowi jeden z elementów składowych państwa.
 • Rząd manifestuje suwerenność narodu.
 • Może, ale nie musi być uznawany przez inne państwa.
 • Odpowiada za zarządzanie i kierowanie państwem.
 • Tworzą ją osoby i instytucje, które zarządzają państwem, a także je reprezentują.
 • Można ją przedstawiać w różnych formach: demokratycznej, dyktatorskiej, monarchicznej.

Jakie są rodzaje rządów?

Główne sposoby, w jakie rząd może się zaprezentować, to:

 • Monarchia : To monarcha dzierży władzę i kieruje państwem jako głowa państwa.
 • Demokracja : Suwerenność spoczywa na ludziach, którzy wybierają rząd, który chcą ich reprezentować.
 • Dyktatura : Kiedy władza spada na jedną lub więcej osób. Dzięki rządowi dyktatorskiemu prawa ludu są tłumione.
 • Anarchizm : nieobecność lub brak rządu.
 • Oligarchia : grupa kilku rządów.

Główne różnice między państwem a rządem

Tak więc poniższa tabela przedstawia główne różnice między rządem a państwem:

rząd Stan
Bądź częścią państwa Składa się z rządu, terytorium i ludzi
Ma charakter tymczasowy Ma ponadczasowy charakter
Może lub nie może być rozpoznany Jest uznawany przez inne państwa
Jest to zbiór ludzi, którzy zarządzają i kierują instytucjami Są to instytucje, które wraz z rządem tworzą tzw. państwo”.