Różnica między jakościową a ilościową

Czy słyszeliśmy kiedyś : „Jakość to nie to samo co ilość”. W tym stwierdzeniu znajdujemy główną różnicę między jakościową a ilościową, będącą odniesieniem odpowiednio do jakości (jakościowej) i ilości (ilościowej).

Różnica między jakościową a ilościową

Innymi słowy, kiedy mówimy o koncepcji „jakościowej”, według Królewskiej Hiszpańskiej Akademii (RAE), mówimy o jakości lub o jakości. W badaniu analiza jakościowa byłaby bardziej powiązana z bardziej subiektywną analizą, opartą na zmiennych, których w pewien sposób nie można dokładnie zmierzyć. To znaczy liczbowo.

Z drugiej strony, kiedy mówimy o koncepcji „ilościowej”, również zgodnie z RAE, mówimy o ilości, czyli o czymś, co jest związane z ilością. W badaniu analiza zmiennych, które można zmierzyć numerycznie.

Podsumowując, mówimy o dwóch przeciwstawnych koncepcjach. Podczas gdy jeden skupia się na jakości i jakości, inny odnosi się do ilości. Z tego powodu w badaniu analiza jakościowa skupi się na cechach prezentowanych przez przedmiot badań, natomiast analiza ilościowa skupi się na zmiennych mierzalnych, które można wyrazić liczbowo.

Dlatego, aby lepiej to zrozumieć, zobaczmy różnicę między jakościową a ilościową, a także główne różnice stwierdzone między każdą z tych metod analizy.

Jakościowe i ilościowe 1

Różnica między jakościową a ilościową

Zobaczmy więc ich główne różnice:

Analiza jakościowa

Analiza jakościowa skupia się na zrozumieniu zachodzących zjawisk. Ale dla swojego zrozumienia wykorzystuje dane narracyjne, koncentruje się na badaniu literatury, a także indywidualnych cech i doświadczeń. Innymi słowy, skupia się na danych, które nie są wyrażone liczbowo.

Wśród tych danych, które zbiera, analiza jakościowa koncentruje się na ankietach, ocenach klientów, a także na innej serii metod zbierania danych, które oferują nam jakościową wizję przedmiotu badań.

Analiza jakościowa, oprócz tego, że jest uzupełnieniem analizy ilościowej, służy do pozyskiwania informacji na zadany temat. Dzięki tej analizie możemy wydobyć wiele opinii i, jeśli są prawdziwe, informacje o wyższej jakości.

Ponieważ jest to analiza oparta na informacjach niewyrażonych liczbami, mówimy o analizie subiektywnej. Analiza subiektywna, która w dodatku zwykle nie wykorzystuje losowego doboru próby, ponieważ ze względu na trudność próba jest zwykle dobierana.

Pomiaru nie da się ustandaryzować, ponieważ nie ma na to danych liczbowych. Również sposób zbierania danych jest bardziej elastyczny niż metoda ilościowa.

Aby zmierzyć dane, przeanalizować je i zinterpretować, musimy wiedzieć, że te, w przeciwieństwie do drugiej metody, są trudniejsze do analizy. Podobnie, ponieważ jest to wiele danych, których nie możemy ujednolicić, muszą one być analizowane przez całe badanie i mogą prowadzić do ciągłych modyfikacji aż do końca. To również prowadzi nas do sytuacji, w której wnioski nie są ostateczne, dopóki cały proces nie zostanie zakończony.

Analiza ilościowa

Analiza ilościowa, podobnie jak jakościowa, skupia się na zrozumieniu zachodzących zjawisk. Ale, dla twojego zrozumienia, wykorzystuje dane liczbowe, które pozwalają nam wyodrębnić informacje. Innymi słowy, opiera się na bardziej wiarygodnych pomiarach, ponieważ wykorzystuje metodę analizy, która pozwala nam zidentyfikować i określić ilościowo problem.

Dlatego mówimy o danych, które można wyrazić liczbowo. Czyli ankiety, wskaźniki, badania, obserwacje, wskaźniki, a także kolejna seria narzędzi, które pozwalają nam powiedzieć, że mówimy o badaniu obiektywnym.

W celu doboru próby, a ponieważ są to dane, można to zrobić losowo. Oznacza to, że nie powinniśmy mieć żadnych preferencji, ponieważ dane można ujednolicić w prosty sposób. Jest to również coś, co ułatwia pomiar problemu, ponieważ można go określić ilościowo i odbywa się w sposób ustandaryzowany. Jednocześnie przedstawia również bardziej ustrukturyzowaną i nieelastyczną metodę gromadzenia danych.

Po zakończeniu badania wnioski wydają się być bardziej wiarygodne, ponieważ są to dane wyodrębnione z prawidłowo zastosowanych metryk. Jednocześnie pozwala na szybsze wyciągnięcie wniosków po zakończeniu badania, ponieważ informacje, jak powiedzieliśmy, można ujednolicić i wygodniej interpretować.

Podsumowując, mówimy o dwóch bardzo różnych podejściach, ale jeśli się uzupełniają, pozwalają na przeprowadzenie dość rzetelnego badania.