Praca publiczna

Praca publiczna, znana również jako infrastruktura publiczna, to zestaw budynków, infrastruktury i sprzętu promowanych i budowanych przez rząd danego terytorium. W przeciwieństwie do robót prywatnych roboty publiczne są finansowane ze środków publicznych państwa.

Praca publiczna

Roboty publiczne zasadniczo składają się z szeregu budynków, mebli, sprzętu i infrastruktury, które do powszechnego użytku przez obywateli budują i promują rząd na danym terytorium. Tego typu prace są finansowane ze środków publicznych, a także ewentualnych darczyńców prywatnych, do użytku publicznego i ogólnego.

Ogród, szpital (publiczny), droga, publiczne oświetlenie terenu, szkoła lub instytut (publiczny) są wyraźnymi przykładami robót publicznych.

Różne rodzaje kontraktacji

Prace publiczne są budżetowane i promowane przez rząd danego terytorium. Jednak na różnych terytoriach rządy nie mają firm budowlanych do wykonywania takich prac. W tym celu do wykonania prac potrzebna jest prywatna firma, wynajęta przez rząd do wykonania prac.

Istnieją dwie metody kontraktowania robót publicznych:

Bezpośrednie zatrudnienie

Rząd jest odpowiedzialny za wybór – na podstawie własnych kryteriów – firmy, która podejmie się realizacji projektu, a także zapewnienie jej budżetu przeznaczonego na jego budowę.

Przetarg publiczny

Tak zwany konkurs publiczny. Jest to system, za pomocą którego rząd, który chce podjąć projekt, sporządza publiczną propozycję, na podstawie której różne prywatne firmy mogą go zrealizować. W związku z tym różne firmy przedstawiają rządowi propozycję, aby ta firma była odpowiedzialna za realizację projektu, a także za koszty, które wiązałby się z tym procesem.

Za realizację projektu odpowiadać będzie propozycja, która najlepiej odpowiada potrzebom pracy, zarówno pod względem jakości, czasu, jak i budżetu, co zaowocuje zwycięzcą konkursu.

Biorąc pod uwagę korupcję i kontrowersje, jakie wywołały kontrakty bezpośrednie, w większości rozwiniętych gospodarek kontraktowanie bezpośrednie zostało zastąpione przetargami publicznymi. Tym samym decyzja cieszy się większą przejrzystością w sprawach zarządzania publicznego. W ten sposób gwarantowana jest neutralność w podejmowaniu decyzji. Unikanie z kolei preferencji dla szeregu firm, które w niektórych krajach zostały zakazane.

Główne projekty robót publicznych

Od budowy ogrodu po główną arterię miasta, prace publiczne można stale obserwować.

Wśród głównych projektów robót publicznych podejmowanych przez rząd można znaleźć:

  • Prace transportowe: sieci kolejowe, stacje kolejowe, drogi, autostrady, autostrady, drogi, porty, kanały, cieśniny, lotniska.
  • Infrastruktura miejska: ogrody, ulice, mosty, oświetlenie publiczne.
  • Roboty hydrauliczne: oczyszczalnie, kanalizacja, rury, rowy, zapory, bagna.
  • Infrastruktura budynków użyteczności publicznej: szpitale, domy kultury, muzea, szkoły, instytuty, uniwersytety, ministerstwa, urzędy dla sił bezpieczeństwa takich jak policja czy straż pożarna.