Pojedynczy mechanizm rozstrzygania

Pojedynczy mechanizm rozstrzygania

Mur

Jednolity Mechanizm Restrukturyzacyjny (Single Resolution Mechanism) to europejski organ unii bankowej odpowiedzialny za naprawę i rozwiązywanie problemów bankowych na szczeblu europejskim lub krajowym. O ile wynika to z żywotności instytucji.

Jest to organ zależny od Komisji Europejskiej i zatwierdzony przez Europejski Bank Centralny i inne organy ponadnarodowe. MUR narodził się latem 2014 roku, w ogniu wątpliwości dotyczących europejskiego systemu bankowego.

Ustanawia kryteria, systemy i działania, które należy podjąć w celu naprawy, ratowania i wdrażania programów zapewniających rentowność europejskich banków. W przeciwieństwie do Europejskiego Mechanizmu Nadzorczego, który zapewnia dobre postępowanie i sytuację banków, SRM stara się być ramieniem wykonawczym odpowiednich środków, gdy banki będą miały problemy.

Skład i funkcjonowanie MUR

Pojedynczy mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dzieli się na dwa podelementy:

  • Jednolita Rada ds . restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji : składa się z różnych państw członkowskich Europejskiej Unii Walutowej według ich wagi i ma na celu utrzymanie stabilności instytucji bankowych i ciągłości usług bankowych w przypadku kryzysu. Oprócz ustalenia formy likwidacji banku w razie problemów. Tak długo, jak bez ponoszenia kosztów przez podatnika. Ponadto, aby nie wpływało to na gospodarkę i strukturę finansową krajów.
  • Jednolity fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji: są to zasoby finansowe, na które składają się uczestniczące państwa. Środki, które mogą być wykorzystane w restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji podmiotów znajdujących się w trudnej sytuacji.

Cele jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

MUR powstał z myślą o łagodzeniu rachunków publicznych państw poprzez korygowanie problemów w ich systemach bankowych. W ten sposób przeznaczając na fundusz solidarności, spośród wszystkich państw, 1% depozytów zbioru banków europejskich.

W ten sposób powstała również w całej Europie wspólna strategia postępowania w przypadku ratowania banków i ich likwidacji. Tym samym zapobiegając efektowi domina między bankami w strefie euro.

Rada Europejska

  • Kryzys bankowy
  • Europejski Urząd Nadzoru Bankowego – EUNB
  • Fundusz Uporządkowanej Restrukturyzacji Banków (FROB)