podstawowa cena

Koszt własny to zbiór kosztów, które są ponoszone podczas wytwarzania produktów lub świadczenia usług przedsiębiorstwa.

podstawowa cena

Koszty własne różnią się w zależności od tego, czym zajmuje się firma. A to dlatego, że w firmach, których zwykła działalność opiera się na usługach, nie stosuje się np. bezpośrednich kosztów surowców.

Jeśli chodzi o inne koszty bezpośrednie, mogą to być koszty pochodzące z robocizny lub surowca, które bezpośrednio wpływają na koszt produktu lub usługi, do kosztów cyklicznych, które są potrzebne do wykonania usługi lub sprzedaży produktu.

Przykładem mogą być opakowania produktów z tworzyw sztucznych, szkła lub tektury oraz materiały, które mogą być potrzebne do prawidłowego świadczenia usług.

Cele kalkulacji kosztu własnego

Kalkulacja lub określenie kosztu własnego ma na celu ustalenie, jakie źródła wydatków są bezpośrednio związane z produkcją lub świadczeniem usług danego przedsiębiorstwa. W związku z tym w zakresie rachunkowości wewnętrznej zamierza się przeanalizować następujące dane:

 • Identyfikacja i pochodzenie każdego kosztu własnego.
 • Liczba kosztów związanych lub składających się na koszty własne.
 • Charakter i funkcja każdego.
 • Waga każdego kosztu własnego.
 • Wykryj nieefektywne lub niepotrzebne koszty.

Dzięki uzyskanemu zestawowi danych możliwe będzie m.in. po przeanalizowaniu sytuacji opracowanie nowej strategii w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek wady lub niespójności w rachunku kosztów .

Formuła kosztów pierwotnych

Formuła kosztów pierwotnych stara się zsumować wszystkie te koszty, które są bezpośrednio zaangażowane w proces produkcyjny, więc będziemy musieli zwracać szczególną uwagę na wszystkie wydatki i przeanalizować, czy mają one bezpośredni wpływ, czy nie.

Wtedy ogólnie wzór na obliczanie kosztów własnych wygląda następująco:

1

Dlatego prawidłowe sporządzenie formuły nie jest łatwym zadaniem, chyba że firma ma niewielki repertuar wydatków, a sama działalność produkcyjna jest bardzo prosta. Przykładem sprawy skomplikowanej i bardziej przystępnej byłaby działalność nastawiona na montaż pojazdów, az drugiej strony byłaby to produkcja i sprzedaż soków owocowych.

W pierwszym przypadku jest bardzo duża ilość różnych kosztów tylko w komponentach produktu. W drugim przypadku krok od posiadania owoców do przetworzenia ich na sok jest procesem mniej złożonym.

Przykład kosztu pierwotnego

Biorąc pod uwagę sytuację, w której firma świadcząca usługi sprzątania w szkołach i szpitalach, jakie wydatki osób narażonych mogą stanowić część kosztów własnych?

 1. Wynagrodzenie wszystkich pracowników firmy
 2. Wynagrodzenie pracowników sprzątających
 3. Artykuły biurowe dla działu księgowości firmy
 4. Zaopatrzenie siedziby firmy
 5. Koszty finansowe wynikające ze zobowiązań firmy
 6. Materiały potrzebne do czyszczenia: rękawice, środki czystości itp.

Spośród sześciu wymienionych wydatków, tylko w przypadku określonym w oświadczeniu, wynagrodzenie pracowników sprzątających i materiały niezbędne do sprzątania stanowiłyby część kosztów własnych.