Podatek od osób prawnych (IS)

Podatek dochodowy od osób prawnych to obowiązek podatkowy, który przejmują osoby prawne po osiągnięciu dochodu w okresie podatkowym, który zwykle trwa jeden rok kalendarzowy. Innymi słowy, ten element podatkowy jest nakładany na dochody spółek i innych osób prawnych.

Podatek od osób prawnych (IS)

Za pomocą tego rodzaju podatku dana organizacja deklaruje swoją zdolność ekonomiczną, ponieważ twierdzi, że uzyskała dochód. Podatek ten stanowi ważną część dochodu państwa i dlatego może być rozumiany jako uzupełnienie podatku dochodowego od osób fizycznych w panoramie fiskalnej.

Kto płaci podatek dochodowy od osób prawnych?

Podatek dochodowy od osób prawnych pobierany jest od różnego rodzaju osób prawnych, takich jak spółki, stowarzyszenia, grupy, fundacje i instytucje. Ponadto ma on również zastosowanie prawne do innych podmiotów obecnych w rzeczywistości gospodarczej, takich jak fundusze (np. fundusze inwestycyjne czy emerytalne). Podatek dochodowy od osób prawnych dotyczy również tych organizacji, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę podatkową w kraju.

Oczywiście ten rodzaj podatku dotyczy również spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub jednoosobowych działalności gospodarczych, w tym osób posiadających status podmiotu samodzielnego.

Charakterystyka podatku dochodowego od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych ma charakter bezpośredni, osobisty i okresowy, podobnie jak podatek dochodowy od osób fizycznych (IRP). Chociaż w przeciwieństwie do MPP, stawka podatku od osób prawnych jest proporcjonalna. Nie rośnie wraz ze wzrostem zysków. Wszystkie firmy płacą tę samą stawkę podatku. Oczywiście w ujęciu pieniężnym im więcej korzyści uzyskamy, tym większa kwota do wypłaty.

Z drugiej strony istnieje szereg zachęt, dzięki którym podmioty są w stanie obniżyć wysokość płaconych podatków. Zachęty te przyznawane są firmom, które spełniają szereg warunków związanych m.in.

Dlatego podatek dochodowy od osób prawnych wynosi:

  • Bezpośrednie: Podatki bezpośrednio od dochodu, co jest dowodem wspomnianej zdolności ekonomicznej zgłaszającego. Zobacz różnicę między podatkami bezpośrednimi i pośrednimi.
  • Osobiste: Chodzi o uwzględnienie indywidualnej sytuacji każdego podatnika.
  • Okresowo: jest wypłacany okresowo. Zdarzenie podatkowe ma miejsce bezterminowo. Podatek nie jest terminowy ani natychmiastowy, ale jest płacony w sposób ciągły w czasie w różnych okresach podatkowych, podzielonych według ustawodawcy (np. roczny).
  • Proporcjonalny lub płaski: Stawka podatku nie zależy od podstawy opodatkowania, to znaczy procent podatków zapłaconych od zysku jest taki sam niezależnie od kwoty zysku.

Podatek dochodowy od osób prawnych w rachunku zysków i strat

Podatek od osób prawnych to ostatnia rzecz, która jest dyskontowana w wynikach firmy:

Rachunek dochodów

Przykład
Dochód netto lub sprzedaż 100
– Koszty bezpośrednie sprzedanych towarów -pięćdziesiąt
Marża brutto pięćdziesiąt
– Koszty ogólne, personalne i administracyjne -20
EBITDA 30
– Koszty amortyzacji i rezerwy -5
Zysk przed odsetkami i opodatkowaniem (BAIT) lub EBIT 25
+ Nadzwyczajny dochód 1
– Nadzwyczajne wydatki -2
Zwykły zysk 24
+ Dochody finansowe 2
– Wydatki finansowe -3
Zysk przed opodatkowaniem (BAT) lub EBT 23
– Podatku dochodowego od osób prawnych 7
ZYSK NETTO LUB WYNIK ROKU 16

Podatek od osób prawnych w Hiszpanii

Po ostatniej modyfikacji Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdujemy następujące stawki podatkowe:

ZOBOWIĄZANIA PODMIOTÓW TYPY 2015. 2016
Typ ogólny 28% 25%
Nowopowstałe podmioty, o ile nie zapłacą niższej stawki, zastosują tę skalę w pierwszym okresie z dodatnim BI i kolejnym piętnaście% piętnaście%
Podmioty o obrotach <5 mln € i personel <25 pracowników 25% 25%
Firmy o małych wymiarach (wartość biznesowa < 10 mln EUR), chyba że są opodatkowane według innej stawki niż ogólna Część BI do 300 000 € 25% 25%
Odpoczynek 28% 25%
Powszechne towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i towarzystwa ubezpieczeń społecznych 25% 25%
Firmy udzielające wzajemnej gwarancji
Stowarzyszenia zawodowe, izby urzędowe i związki pracownicze
Podmioty non-profit, które są zgodne z ustawą 49/2002
Fundusze promocji zatrudnienia
Związki i konfederacje spółdzielni
Podmiot prawa publicznego Puertos del Estado i władze portowe.
Zbiorowiska sąsiednich gór we wspólnej ręce
Partie polityczne (art. 11 LO 8/2007)
Spółdzielcze towarzystwa kredytowe i wiejskie kasy oszczędnościowe Wynik współpracy 28% 25%
Wynik Extracoop. 30% 30%
Spółdzielnie chronione fiskalnie Wynik współpracy 20% 20%
Wynik Extracoop. 28% 25%
Giełdowe firmy inwestycyjne na rynku nieruchomości. (SOCIMI) (art. 9 ustawy 11/2009) Zwykle 0% 0%
19% (1) 19% (1)
Podmioty non-profit, które przestrzegają ustawy 49/2002 10% 10%
Podmioty Specjalnej Strefy Wysp Kanaryjskich (art. 43 ustawy 19/1994) 4% 4%
SICAV z określonymi warunkami wskazanymi w art. 29.4 LIS, który odnosi się do ustawy 35/2003 o instytucjach zbiorowego inwestowania 1% 1%
Fundusze inwestycyjne finansowe z określonymi warunkami wskazanymi w art. 28.5.b) TRLIS
Firmy i fundusze inwestujące w nieruchomości z określonymi warunkami wskazanymi w art. 29,4 LIS
Fundusz Regulacji Rynku Hipotecznego
Fundusze emerytalne 0% 0%
Instytucje kredytowe, a także zajmujące się poszukiwaniem, badaniem i eksploatacją złóż węglowodorów oraz inną działalnością uregulowaną w ustawie 34/1998 30% 30%

(1) Specjalny podatek od dywidend wypłacanych partnerom z udziałem kapitałowym równym lub większym niż 5%, a takie dywidendy w siedzibie partnera są zwolnione lub opodatkowane stawką mniejszą niż 10%.

Artykuł napisany przez Javiera Sáncheza Galána i Andrésa Sevillę.