Odszkodowanie

Szkoda następcza odnosi się do szkody lub straty poniesionej przez wierzyciela. Ma to miejsce, między innymi, w przypadku naruszenia umowy, zniszczenia lub uszkodzenia zasobu lub urazu osoby.

Odszkodowanie

Szkoda następcza jest rzeczywista i możliwa do zweryfikowania, odpowiada wartości lub cenie towaru lub rzeczy, która poniosła szkodę lub stratę. Odszkodowanie, którego można żądać w tym przypadku, odpowiada cenie naruszonego lub zniszczonego mienia.

Przykład powstałych uszkodzeń

Załóżmy, że osoba w przypływie wściekłości niszczy pojazd taksówkarza. W takim przypadku szkodą następczą jest wartość lub cena taksówki. Kto zniszczył taksówkę, będzie musiał zrekompensować ci wartość pojazdu lub kwotę jego naprawy, jeśli jest to możliwe.

Należy zauważyć, że w takim przypadku odszkodowanie obejmuje jedynie kwotę niezbędną do przywrócenia uszkodzonego mienia do stanu sprzed zajścia zdarzenia, które spowodowało szkodę. W żadnym wypadku nie obejmuje to dodatkowej kwoty lub odszkodowania za szkody związane z niemożnością korzystania z nieruchomości lub zaprzestania uzyskiwania z niej jakichkolwiek mediów.

Kwantyfikacja pojawiających się uszkodzeń

W celu ustalenia wysokości szkody następczej i odpowiadającej jej rekompensaty konieczne jest udokumentowanie wartości szkody oraz kosztów naprawy.

Orzecznictwo w tych sprawach wskazuje, że tylko „rozsądne wydatki” będą podlegać zwrotowi i że strona poszkodowana nie może wykorzystać sytuacji do poniesienia ulepszeń lub nadmiernych wydatków na zniszczone mienie lub majątek. Na przykład taksówkarz, który widział zniszczoną Toyotę, może jedynie zażądać odszkodowania za wartość swojego pojazdu, ale nie może liczyć na otrzymanie Tesli.

Żądana rekompensata musi być uzasadniona odpowiednią dokumentacją wydatków, biletów i faktur oraz musi być przyczynowo związana ze zdarzeniem wywołującym szkodę.