Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ)

Ocena oddziaływania na środowisko to udokumentowana ocena skutków, jakie wywierają na środowisko, przed rozpoczęciem przedsięwzięcia lub inwestycji.

Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ)

Stanowi ważny instrument pozwalający na określenie wykonalności projektu i na tej podstawie zgodę władz instytucjonalnych na jego wygenerowanie. Dlatego może być traktowany jako metoda regulacji prac lub działań, ukierunkowana na unikanie lub ograniczanie negatywnych skutków dla środowiska.

Projekty mogą mieć różny charakter, np. rolniczy, produkcyjny, górniczy, leśny, turystyczny itp. I mogą mieć niewielkie proporcje, od budowy mikrohotelu po budowę elektrowni wodnej.

Biorąc pod uwagę, że proces identyfikacji możliwych skutków ma wpływ społeczny, ekonomiczny, kulturowy i zagraża przyszłości ekosystemów, osobami zaangażowanymi w ocenę oddziaływania na środowisko mogą być: właściciel prac, które mają zostać zbudowane, społeczność , organizacje społeczeństwa obywatelskiego, konsultanci , badacze, inżynierowie, biolodzy, architekci, inwestorzy, władze m.in.

Znaczenie oceny oddziaływania na środowisko

W ustawodawstwie ponad 100 krajów istnieje zastosowanie oceny oddziaływania na środowisko, zwłaszcza gdy projekt, który ma być realizowany, jest finansowany ze środków m.in. Banku Światowego lub Międzyamerykańskiego Banku Rozwoju.

Stąd znaczenie tej oceny w kwestiach środowiskowych. A biorąc pod uwagę ścisły związek między działalnością człowieka a środowiskiem naturalnym, konieczne jest dążenie do przewidywania skutków w teraźniejszości i przyszłości.

Korzyści z oceny oddziaływania na środowisko

Do najważniejszych korzyści należą:

 • Włączenie różnych sektorów ludności i środowisk przyrodniczych.
 • Przeprowadzaj wymierne i możliwe do prześledzenia prognozy, które można przekazać decydentom.
 • Poznaj działania, które ograniczają ryzyko.
 • Zapoznaj się z efektami z wyprzedzeniem, aby je przewidzieć lub uniknąć podejmowania wysokiego ryzyka.
 • Zapobiegaj, aby złe planowanie spowodowało porzucenie projektu i możliwą utratę inwestycji.
 • Poznaj z wyprzedzeniem przepisy, których należy przestrzegać w sprawach dotyczących środowiska. Co obniży koszty dla inwestorów i właścicieli, a także koszty środowiskowe.
 • Unikaj kosztów środków zaradczych w zamian za zapobieganie.

Procedura oceny oddziaływania na środowisko (PEIA)

Sposób jej przeprowadzenia zależy od ustawodawstwa każdego kraju i na ogół procedura ma charakter techniczny. Ponadto Międzynarodowy Instytut na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (IISD) opracował podręcznik mający na celu zapewnienie szkoleń w zakresie kluczowych umiejętności, w ramach odpowiednich przepisów.

W tym sensie kroki, które należy wykonać w celu oceny oddziaływania na środowisko, są ogólnie ustalone:

 1. Proces selekcji: za pomocą których stosuje się metodologie, aby wiedzieć, czy skutki, jakie projekt może mieć na środowisko i dobrostan, są wystarczająco poważne, aby uzasadnić pełną ocenę oddziaływania na środowisko.
 2. Proces selekcji: W którym ustalane są cele, cele i zasady obszaru projektu, a także parametry.
 3. Ocena wpływu i łagodzenie: tutaj oceniane są skutki planowanego przedsięwzięcia oraz dostępne opcje dla środowiska, społeczeństwa, gospodarki i środków na przetrwanie; jak również sposób, który jest proponowany w celu zmniejszenia szkodliwych skutków, zapewniając alternatywy.
 4. Zarządzanie skutkami: Zaproponowano metody monitorowania i postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej w obliczu zagrożeń.
 5. Raport: Na tym etapie przygotowywany jest dokument ze szczegółami poprzednich kroków.
 6. Przegląd raportu i udzielenie licencji: Tutaj potwierdza się prawdziwość i aktualność informacji, a także zastosowana metodologia. W przypadku, gdy wszystko jest zgodne z ustaleniami władz, zostanie udzielona odpowiednia zgoda na realizację projektu.

Jednak w zależności od wyniku oceny organ może zdecydować się na:

 1. Autoryzuj wykonanie projektu lub działania zgodnie z żądaniem.
 2. Autoryzuj projekt, ale w sposób warunkowy. Oznacza to, że tak długo, jak wprowadzane są pewne modyfikacje, zapobiegające lub łagodzące negatywny wpływ na środowisko.
 3. Odmowa autoryzacji, a ta ostatnia jest zazwyczaj udzielana, jeśli:
  1. Jest to sprzeczne z jakimkolwiek prawem, zasadą lub regulacją.
  2. Gdy zagraża co najmniej jednemu gatunkowi, który został uznany za zagrożony lub zagrożony wyginięciem.
  3. Wykryto fałszywe informacje.