Obserwatorium Cen

Obserwatorium cen to jednostka, zwykle o charakterze politycznym, która stara się dostarczyć wiedzę o okolicznościach wyjaśniających powstawanie i wahania cen. Zazwyczaj towary.

Obserwatorium Cen

Obserwatorium cen stara się zatem poprawić istniejącą wiedzę o tym, jak kształtują się ceny, a także o czynnikach wyjaśniających, które tę formację determinują.

Za pośrednictwem tego organu przeprowadzana jest kontrola i obserwacja cen i ich ewolucji. Celem tego obserwatorium jest również wspieranie przejrzystości i racjonalności komercjalizacji produktów. Zawsze staramy się kontrolować stabilność cen, a także poprawiać konkurencję z korzyścią dla konsumentów.

Obserwatorium cen jest zwykle jednostką rządową.

Dzięki temu badane jest również doskonalenie procesów marketingowych.

Funkcje obserwatorium cen

Wśród funkcji, jakie prezentuje obserwatorium cen, należy wyróżnić:

 • Uzyskuj i regularnie generuj informacje. Co pozwala na ustanowienie systematycznego monitoringu kształtowania się ostatecznych cen żywności.
 • Przeanalizuj podstawową strukturę cen, a także czynniki, które powodują ich ewolucję.
 • Przeprowadzać raporty i badania dotyczące możliwych zaburzeń równowagi. Przygotuj również raporty o cenach żywności, których żąda każdy polityk, gdy są częścią rządu.
 • Zachęcaj do dialogu między przedstawicielami sektora produkcyjnego, dystrybucji handlowej i konsumentami, między sobą oraz między nimi a administracją publiczną.
 • Przygotuj propozycje działań, aby zagwarantować racjonalność i konkurencję, jak powiedzieliśmy, na korzyść konsumenta.

Struktura obserwatorium cen

Struktura obserwatorium cen może się różnić. W zależności od tego, czy jest to podmiot publiczny czy prywatny, może mieć inną strukturę. W ten sam sposób, będąc podmiotem publicznym, w zależności od kraju, może również podlegać wahaniom.

W tym celu wybraliśmy jako przykład obserwatorium cen rządu Hiszpanii. Podmiot publiczny należący do Ministerstwa Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności.

W tym sensie struktura prezentowana przez wspomniane obserwatorium jest następująca:

 • Generalna Administracja Państwowa.
 • Administracja autonomiczna i lokalna.
 • Z drugiej strony firmy i sektory produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności oraz konsumenci, poprzez swoje oficjalnie uznane organizacje.

Jeżeli obserwatorium cen jest podmiotem prywatnym, może zgodnie ze swoim statutem przedstawić strukturę, którą ten organ uważa.

Zalety posiadania obserwatorium cen

Wśród zalet obserwatorium cen należy zwrócić uwagę na:

 • Poprawia informacje o kształtowaniu się cen.
 • Pozwala rządom monitorować zmiany cen.
 • Pozwala poznać nierównowagi, jakie mogą wystąpić na rynku.
 • Pomaga konsumentom promować ich dobre samopoczucie.
 • Pozwala na większą koordynację pomiędzy agentami biorącymi udział w procesie produkcji i marketingu.
 • Pozwala na prowadzenie analiz z większą obiektywnością i rygorem ekonomicznym.

To między innymi niektóre z wymienionych zalet. Chociaż należy dodać, że jeśli jest podmiotem publicznym, to obserwatorium nie powinno być wykorzystywane jako instrument strategii politycznej.