Obowiązek podatkowy

Obowiązkiem podatkowym jest każdy obowiązek, który powstaje w wyniku konieczności zapłaty podatków na pokrycie wydatków państwa.

Obowiązek podatkowy

W konsekwencji obowiązku płacenia podatków, między podatnikami a Administracją powstają zobowiązania. Oznacza to, że istnieje związek między podatnikiem a Administracją, a zatem państwo jest właściwe do żądania zapłaty podatków. Celem płacenia podatków jest, aby podatnik, zgodnie ze swoimi możliwościami ekonomicznymi, pokrywał niezbędne wydatki na utrzymanie struktur i instytucji państwa.

Niedopełnienie obowiązków podatkowych wiąże się z odpowiednią karą podatkową.

Zobowiązania podatkowe można zaliczyć do materialnych i formalnych.

Elementy zobowiązań podatkowych

 • Podmiot aktywny : To, kto żąda zapłaty podatków (Administracja).
 • Podatnik : Są to osoby, które są zobowiązane do płacenia daniny.
 • Podatnik : Wszyscy, którzy wywiązują się ze zobowiązania podatkowego.
 • Zdarzenie podatkowe : Okoliczności, które generują obowiązek zapłaty podatku.
 • Podstawa opodatkowania : Kwota, od której naliczany jest podatek.
 • Stawka podatkowa: Procent stosowany do podstawy opodatkowania w celu obliczenia zobowiązania podatkowego.
 • Kwota podatkowa : Kwota, którą podatnik musi zapłacić za zapłatę podatku.

Istotne zobowiązania podatkowe

 • Główny obowiązek podatkowy : Polega na zapłacie kwoty podatkowej. W przypadku wystąpienia zdarzenia podatkowego podatek należy uiścić, chyba że wystąpi jeden z przypadków zwolnienia określonych w przepisach.
 • Zobowiązania między osobami fizycznymi wynikające z podatku : Powstają w wyniku korzyści podatkowej między podatnikami.
 • Obowiązek dokonywania wpłat na konto : Polega na dokonywaniu wpłat na rzecz Administracji Podatkowej. Kwoty kontyngentu podatkowego są naliczane przed wystąpieniem zdarzenia podatkowego.
 • Dodatkowe obowiązki podatkowe : Obowiązki do zrobienia lub zaniechania.

Formalne obowiązki podatkowe

Są to obowiązki nałożone przez prawo przy prowadzeniu postępowań i roszczeń podatkowych.