Obligatariusz

Obligatariuszem jest osoba lub podmiot, który posiada papiery wartościowe o stałym dochodzie wyemitowane przez spółkę lub państwo, wchodzące w skład jej wierzycieli.

Obligatariusz

Papiery wartościowe o stałym dochodzie to aktywa finansowe, które reprezentują zobowiązania dłużne ich emitenta, obligacje lub zobowiązania emitowane przez firmy lub państwa w celu samofinansowania.

Prawa obligatariusza

Obligatariusz nabywa następujące prawa kupując lub subskrybując obligacje lub zobowiązania dłużne.

  • Nalicz umówione odsetki od wartości nominalnej tytułu.
  • Odbierz pożyczone firmie pieniądze w ustalonych ratach i warunkach.

Możesz zachować te prawa tak długo, jak długo masz papiery wartościowe w swoim posiadaniu, to znaczy tak długo, jak ich nie sprzedasz i pomimo niewypłacalności lub upadłości firmy.

W przeciwieństwie do akcjonariuszy, którzy są wspólnikami, obligatariusz nie jest właścicielem firmy emitującej dług z samego faktu posiadania jej obligacji lub zobowiązań. W związku z tym nie nabywa praw politycznych związanych z byciem udziałowcem.

Ponadto obligatariusz znajduje się na pierwszych miejscach w kolejności płatności w przypadku likwidacji spółki emitującej dług, z wyjątkiem długu podporządkowanego. W zależności od jakości kredytowej długu posiadanego przez obligatariusza, zajmie on korzystniejsze lub mniejsze miejsce na tej skali.

Obligatariusz może nabywać papiery wartościowe w ramach nowych emisji emitowanych na rynkach pierwotnych lub w obrocie na rynkach wtórnych, zorganizowanych lub niezorganizowanych (OTC).

Związek Obligatariuszy

Obligatariusze zrzeszeni są w związek, który wyznacza komisarza, który mu przewodniczy i dba o interesy jego członków. Jego zadaniem jest pełnienie roli pośrednika pomiędzy obligatariuszami a emitentem w celu osiągnięcia korzystnych dla obu stron porozumień.

Musi być ona ustanowiona prawem w każdej emisji i każdy subskrybent długu spółki musi być jej częścią, zgodnie z prawem spółek kapitałowych.

Jego działalność podlega wewnętrznym regulacjom związku, a te z kolei podlegają postanowieniom statutu aktu emisji obligacji.

Związek ma odpowiednik walnego zgromadzenia akcjonariuszy, walnego zgromadzenia obligatariuszy. Zgromadzenie jest organem decyzyjnym w sprawach mających wpływ na wspólne interesy obligatariuszy.

Związek powstaje z chwilą zarejestrowania aktu emisyjnego i zostaje rozwiązany wraz z umorzeniem wszystkich zobowiązań.