ład korporacyjny

Ład korporacyjny to zbiór zasad, systemów, procesów i praktyk stosowanych do kontroli i kierowania działalnością firmy.

ład korporacyjny

Przede wszystkim w ładu korporacyjnym należy ustanowić szereg regulacji. Regulacje te porządkują przede wszystkim relacje, które zawiązują się między najwyższym kierownictwem, zarządem i udziałowcami spółki. Ponadto regulują relacje między firmą a grupami interesu, które wspierają działanie organizacji.

Co najważniejsze, standardy ładu korporacyjnego pomagają umacniać pozycję etyczną firmy i stosować najlepsze praktyki korporacyjne.

Struktura ładu korporacyjnego

Struktura ładu korporacyjnego może się różnić w zależności od firmy, ogólnie ma następującą strukturę:

inwestorzy zgromadzenie

Przede wszystkim zgromadzenie wspólników składa się z osób lub podmiotów, które mają zainwestowany kapitał w spółkę. Z tego powodu analizują i oceniają zwroty i ryzyko inwestycji poczynionych przez firmę.

Innymi słowy, zgromadzenie wspólników jest najwyższym organem kontrolującym i podejmującym decyzje dotyczące inwestycji. Ponieważ jego głównym celem jest ochrona interesów akcjonariuszy.

Rada Dyrektorów lub Rada Dyrektorów

Ze swojej strony rada dyrektorów składa się z właścicieli, inwestorów i dyrektorów zewnętrznych firmy. Jego główną funkcją jest określenie strategii, którymi należy się kierować. Ponadto odpowiada za nadzór nad działaniami grupy sterującej organizacji w celu osiągnięcia założonych celów.

Należy zauważyć, że do realizacji celów zaleca się poleganie na komisjach. Podobnie jak komisja finansów, komisja oceny i wynagrodzeń, komisja audytu i komisja planowania strategicznego. Komitet audytu musi mieć audytora wewnętrznego i zewnętrznego.

Przede wszystkim rada dyrektorów musi składać roczne sprawozdanie na zgromadzeniu akcjonariuszy i musi szczegółowo przedstawiać prace wykonane przez komisje lub organy pośredniczące spółki.

Kierownictwo ogólne lub kierownictwo wyższego szczebla

Podobnie, kierownictwo ogólne jest odpowiedzialne za wykonywanie zadań administracyjnych i jest odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie systemu kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa. Składa się z grupy zarządzającej, czyli osób zajmujących najwyższe stanowiska w firmie. Mogą to być stanowiska takie jak prezes i wiceprezes, kierownik i zastępca kierownika, dyrektorzy i zastępcy dyrektora.

Ostatecznie są to osoby odpowiedzialne za ogólne zarządzanie całą firmą lub działami lub pododdziałami, które ją tworzą. Z tego powodu muszą ustalać cele organizacji, promować skuteczną komunikację, motywować pracowników i pielęgnować kulturę biznesową.

Struktura ładu korporacyjnego
ład korporacyjny
Struktura

Kim są interesariusze firmy?

Klienci, dostawcy, wierzyciele i wszelkie inne grupy, które pomagają firmie wydajnie działać, są zwykle uważani za grupy interesu firmy.

Ponieważ wsparcie tych grup jest niezbędne do osiągnięcia długoterminowej stabilności firmy. Ład korporacyjny reguluje te relacje pomiędzy spółką a interesariuszami, tak aby osiągnąć odpowiednie korzyści zarówno dla spółki, jak i dla interesariuszy.

Zasady ładu korporacyjnego

Podstawowe zasady, na których opiera się ład korporacyjny to:

1. Odpowiedzialność

Oczywiście ład korporacyjny pozwala jasno określić wszystkich akcjonariuszy i obowiązki, które każdy z nich przyjmuje. Co sprawia, że ​​cała struktura biznesowa w ogóle działa z większą odpowiedzialnością.

2. Niezależność

Ponadto ład korporacyjny zapewnia, że ​​decyzje i działania podejmowane przez każdego członka organizacji są realizowane w sposób bezstronny, obiektywny i całkowicie niezależny od opinii lub osądu jakiegokolwiek innego członka zarządu. Na to, co sprawia, że ​​działania i decyzje nie mają wpływu procesy korupcyjne.

3. Przejrzystość

Generalnie sposób funkcjonowania ładu korporacyjnego wymaga, aby jego członkowie przygotowywali i przedstawiali swoje raporty terminowo i z dokładnymi danymi, które odzwierciedlają rzeczywistą sytuację firmy. Przede wszystkim, jeśli chodzi o informacje finansowe, bo to menedżerowie są odpowiedzialni za informowanie akcjonariuszy o tym, jak wykorzystywane są zasoby firmy i gdzie są one pozyskiwane.

4. Równość

Rozsądne jest zrozumienie, że ład korporacyjny zachęca i promuje równe prawa dla każdego z akcjonariuszy, którzy ryzykują swój kapitał w spółce. Prawa te wiążą się z tym, że każdy akcjonariusz musi być informowany o tym, co dzieje się na co dzień w spółce.

Zasady Ładu Korporacyjnego
ład korporacyjny
początek

Jakie korzyści uzyskuje się ze stosowania ładu korporacyjnego?

Korzyści płynące ze stosowania dobrych praktyk ładu korporacyjnego to:

  • Promuje zaufanie wśród inwestorów lub udziałowców : ponieważ zmniejsza się ryzyko, że administratorzy lub partnerzy większościowi będą działać niewłaściwie. Zarówno w zwykłych, jak i wyjątkowych sytuacjach w działaniu firmy.
  • Relacje między wszystkimi inwestorami ulegają poprawie : ponieważ istnieją informacje, które są aktualne i wystarczające do poznania sytuacji firmy.
  • Wzmacnia proces podejmowania decyzji i kontrolę nad firmą : To sprawia, że ​​firma jest bardziej produktywna i konkurencyjna.

Na koniec można powiedzieć, że każda firma może skorzystać na stosowaniu ładu korporacyjnego, ponieważ pomaga on firmie lepiej funkcjonować, a podejmowanie decyzji odbywa się w sposób bardziej zwinny i adekwatny. Pozwala także na efektywniejsze przeprowadzenie procesu administracyjnego.