Koszt sprzedaży

Koszt sprzedaży to bezpośrednia wartość wytworzenia w danym okresie produktu lub usługi wprowadzanej na rynek.

Koszt sprzedaży

Bardzo ważne jest podkreślenie w koncepcji warunku bezpośredniej wartości, ponieważ brane są pod uwagę tylko te, które bezpośrednio wpływają na proces pozyskania towaru lub usługi do sprzedaży.

Koszt sprzedaży w księgowości

Służy do określenia w danym okresie kwoty, jaka ma sprzedać produkt lub usługę dla firmy i dzięki temu móc ustalić, jaki poziom przychodów lub sprzedaży jest niezbędny, aby móc je złagodzić.

Przydaje się również do analizy, który proces związany z produktem lub usługą wiąże się z większymi kosztami niż inne, a tym samym umożliwia ustalenie ceny sprzedaży. Generalnie są to wydatki, z których nie możemy całkowicie zrezygnować, ponieważ niektóre są proporcjonalne do poziomu zrealizowanej sprzedaży. Kilka z nich może być:

  • Składowanie.
  • Kieszonkowe dzieci
  • Zastosowane surowce.
  • Siła robocza.

Tak więc, w zależności od działalności przedsiębiorstwa, na koszt ten będą składać się różne rodzaje wydatków, przy czym najczęściej powtarzającym się przykładem różnicowania tych wydatków byłoby porównanie pochodzenia kosztów sprzedaży supermarketu i firmy, która sprzedaje usługi przez internet.

Formuła kosztów sprzedaży

W pierwszej kolejności należy rozróżnić dwa rodzaje firm, z jednej strony nabywające towary, az drugiej produkujące własne akcje.

Biorąc pod uwagę powyższe, wzór na koszt sprzedaży firmy w danym okresie będzie wyglądał następująco:

Koszt sprzedaży

Nie uwzględniono firm związanych z sektorem usługowym, gdyż w nich sposób kalkulacji kosztów różni się w zależności od specyfiki działalności firmy. Istnieje duża różnica między obliczaniem kosztów sprzedaży firmy zajmującej się oprogramowaniem , a na przykład inną w branży hotelarskiej.

Podsumowując, kalkulacja nie jest tak metodyczna w tego typu firmach w porównaniu z firmą, która sprzedaje towary lub produkty gotowe.

Na koniec należy zauważyć, że aby przypisać wartość zarówno początkowym, jak i gotowym produktom, które mają zostać sprzedane, na poziomie księgowym możemy je wycenić różnymi metodami. Metody te są ściśle powiązane z księgowością wewnętrzną. Najbardziej stosowane są metody FIFO (z angielskiego first in, first out, co w języku hiszpańskim byłoby „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”), PMP (średnia cena ważona) i LIFO (z języka angielskiego na ostatniej, pierwsze wyszło, co przełożyło byłoby „ostatnie weszło, pierwsze wyszło”).